Veiledet praksis i abdominal ultralyd
2006-2007 - RAD8061 - 20sp

Forutsetter bestått

  • RAD8041 - Ultralydfysikk og apparatlære
  • RAD8051 - Basiskunnskap i abdominal anatomi og patologi

Forventet læringsutbytte

Mål 1:Studenten skal ha innsikt i den underliggende fysikken,anatomi og patologi, og gjennon dette kunne vise ferdigheter i å lese/tolke/gjenkjenne ultralydbildene.
Mål 2:Studenten skal under veiledet praksis få ferdigheter i abdominale ultralydundersøkelser.
Mål 3: Studenten skal vise gode ergomoniske arbeidsrutiner

Emnets temaer

Normal anatomi og patologi i abdomen
Topografi
Patofysiologi
Sykdomslære
Kommunikasjon og samhandling med pasienten
Yrkesetikk
Pasientomsorg
Praktiske ferdigheter på ultralydapparat
Ergomoni

Pedagogiske metoder

Nettstøttet læring
Praksis
Samling(er)/seminar(er)
Veiledning

Vurderingsformer

Praksisvurdering

Vurderingsformer

Studenten får vurdering i praktisk utførelse i henhold til mål spesifisert i modulheftet

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Veileder i praksis er sensor sammen med oppnevnt ekstern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Kontuinasjon avtales med veileder og student.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Obligatoriske arbeidskrav

Praksis
Veiledningssamtaler

Læremidler

The Practice of Ultrasound, "A step by step guide to Abdominal scanning" ISBN 13: 9781588902801/9783131383617
Clinical Ultrasound- 3 bind " Abdominal and General Ultrasound"
ISBN:0443 061548
Ultrasound Teaching Manual,"The basic of performing and interpreting ultrasound scans"
ISBN:1-58890-279-X
Ultrasonography, "An introduction to normal structure and functional anatomy"
Annen litteratur oppgis ved studiestart.

Supplerende opplysninger

Emnet inngår i modul 3, som går over 2 semester,- vår og høst 2008