Spesial modaliteter,computer tomografi (CT) og skjelett i praksis 4
2006-2007 - RPR3001 - 12sp

Forutsetter bestått

  • RAD1001 - Naturvitenskaplige emneområder
  • RAD1011 - Basiskunnskap i radiografi
  • RAD2001 - Radiograffaglige emneområder
  • RPR1001 - Praktisk ferdighetsprøve i sykepleieprosedyrer og grunnleggende skjelett og kontrastradiografi
  • RPR2001 - Veiledet praksis i klinisk sykepleie praksis 1
  • RPR2021 - Veiledet praksis i spesial modaliteter, Computer Tomografi, skjelett i praksis 2
  • SPL2001 - Medikamentregning

Anbefalt forkunnskap

M1 t.o.m. M9, Praksis 1,2,3.

Forventet læringsutbytte

-Hovemål skjelett, mammografi og nukleærmedisin:
Studenten skal ha innsikt og ferdigheter i prosedyrer i skjelettradiografi,mammografi undersøkelser og nukleærmedisinske undersøkelser og kunne utøve god pasientomsorg ved disse type undersøkelser.
-Hovedmål angio- og intervensjon:
Studenten skal ha innsikt og ferdigheter i prosedyrer ved angio- og intervensjonsundersøkelser,pasientomsorg, bildebehandling og rutiner for steril oppdekking.
-Hovedmål stråleterapi:
Studenten skal ha innsikt i og forståelse for doseplanlegging og behandling ved bruk av høyenergetisk stråling ved en stråleterapiavdeling.Studenten skal kunne utøve god pasientomsorg rettet mot cancerpasientens spesielle omsorgsbehov.
-Hovedmål MR:
Studenten skal ha innsikt i og forståelse for prosedyrer og sikkerhetsrutiner ved Magnet resonans -undersøkelser(MR)og utøve god pasientomsorg.
-Hovedmål CT:
Studenten skal ha innsikt og ferdigheter i prosedyrer for computer tomografi (CT),undersøkelser bildebehandling,bruk av trykksprøyte og kunne ivareta pasientens behov ved denne type undersøkelser.
se også læringsmålene i Praksisplan.

Emnets temaer

Anatomi og fysiologi
Sykdomslære og mikrobiologi
Farmakologi og kontrastmiddellære
Strålefysikk og Strålevern
Yrkesetikk og faglig fundament
Kommunikasjon og samhandling
Pasientomsorg og sykepleie
Radiografisk bildeframstilling,bildebehandling og bildeanalyse
Metodiske prinsipper og teknikker

Pedagogiske metoder

Praksis
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Selvstudie

Vurderingsformer

Praksisvurdering

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved ikke bestått praksisperiode må studenten selv kontakte studieprogramansvarlig for tilrettelegging av individuell utdanningsplan med oversikt over videre mulig studieprogresjon.

Obligatoriske arbeidskrav

Muntlig fremlegg
Prosjektoppgave(r)
All praksis er obligatorisk og fravær utover 10% gir ikke bestått praksis. Studentene skriver i løpet av praksis et forbedringsprosjekt som skal legges fram muntlig. Prosjektet sensureres av faglærer og må beståes for å få bestått praksis.

Læremidler

Bachelor i radiografi ved HiG har ikke pensumlitteratur. På høgskolebibliotekets hjemmeside finnes til en hver tid en oppdatert oversikt over ressurslitteraturen.