Praksis i spesialmodaliteter, computer tomografi (CT) og skjelett i praksis 5.
2006-2007 - RPR3011 - 12sp

Forutsetter bestått

  • RAD1001 - Naturvitenskaplige emneområder
  • RAD1011 - Basiskunnskap i radiografi
  • RAD2001 - Radiograffaglige emneområder
  • RPR1001 - Praktisk ferdighetsprøve i sykepleieprosedyrer og grunnleggende skjelett og kontrastradiografi
  • RPR2001 - Veiledet praksis i klinisk sykepleie praksis 1
  • RPR2011 - Veiledet praksis i kontrast, thorax og skjelett radiografi praksis 3
  • RPR2021 - Veiledet praksis i spesial modaliteter, Computer Tomografi, skjelett i praksis 2
  • SPL2001 - Medikamentregning

Anbefalt forkunnskap

Modul 1 - 9, praksis 1 - 4

Forventet læringsutbytte

-Hovedmål Skjelett, mammografi og nukleærmedisin:
Studenten skal ha innsikt og ferdigheter i skjelettradiografi og kunne utøve god pasientomsorg. Studenten skal ha innsikt og ferdigheter i prosedyrerer for mammografiundersøkelser og nukleærmedisinske undersøkelser og skal kunne utøve god pasientomsorg ved disse typer undersøkelser.
-Hovedmål CT:
Studenten skal ha innsikt og ferdigheter i prosedyrer for computer tomografi (CT) undersøkelser, bildebehandling, bruk av trykksprøyter og kunne ivareta pasientens behov ved undersøkelsen.
-Hovedmål Angio - intervensjon
Studenten skal ha innsikt i og ferdigheter i prosedyrer ved angio- og intervensjonsundersøkelser, pasientomsorg, bildebehandling og rutiner for steril oppdekning.
-Hovedmål Stråleterapi:
Studenten skal ha innsikt og forståelse for doseplanlegging og behandling ved bruk av høyenergetisk stråling ved en stråleterapeutisk avdeling. Studenten skal kunne utøve god pasientomsorg og ivareta pasientens spesielle behov relatert til de ulike undersøkelsene.
-Hovedmål MR:
Studenten skal ha innsikt i og forståelse for prosedyrer og sikkerhetsrutiner med magnetresonansundersøkelser.

Læringsmålene er nærmere spesifisert i Praksisplan.

Emnets temaer

Anatomi/fysiologi, sykdomslære, farmakologi, kontrastmiddellære, Strålefysikk og strålevern, yrkesetikk og faglig fundament, kommunikasjon og samhandlig, tverrfaglig samarbeid og profesjonalisering, pasientomsorg, sykepleie, apparatlære, radiografisk bildeframstilling, bildebehandling og bildeanalyse, metodiske prinsipper og teknikker, IT, kvalitetsutvikling.

Pedagogiske metoder

Praksis
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

selvstudie

Vurderingsformer

Praksisvurdering

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved ikke bestått praksis må studenten selv kontakte studieprogramsansvarlig for tilrettelegging av individuell utdanningsplan med oversikt over videre mulig studieprogresjon.

Obligatoriske arbeidskrav

All praksis er obligatorisk og fravær utover 10% gir ikke bestått praksis.

Læremidler

Bachelor i Radiografi ved høgskolen i Gjøvik har ikke pensumlitteratur. En oversikt over ressurslitteratur finnes til en hver tid oppdatert på høgskolebibliotekets hjemmesider.