Praksis i profesjonell yrkesutøvelse i radiografi praksis 6
2006-2007 - RPR3021 - 5sp

Forutsetter bestått

  • RAD1001 - Naturvitenskaplige emneområder
  • RAD1011 - Basiskunnskap i radiografi
  • RAD2001 - Radiograffaglige emneområder
  • RAD3001 - Stråleterapi og onkologi
  • RPR1001 - Praktisk ferdighetsprøve i sykepleieprosedyrer og grunnleggende skjelett og kontrastradiografi
  • RPR2001 - Veiledet praksis i klinisk sykepleie praksis 1
  • RPR2011 - Veiledet praksis i kontrast, thorax og skjelett radiografi praksis 3
  • RPR2021 - Veiledet praksis i spesial modaliteter, Computer Tomografi, skjelett i praksis 2
  • RPR3001 - Spesial modaliteter,computer tomografi (CT) og skjelett i praksis 4
  • SPL2001 - Medikamentregning

Anbefalt forkunnskap

Modul 1-12. Praksis 1 - 5

Forventet læringsutbytte

-Studenten skal ha innsikt og ferdigheter i skjelettradiografi og kunne utøve god pasientomsorg.
-Studenten skal ha innsikt og ferdigheter i prosedyrer for mammografiundersøkelser, nukleærmedisinske undersøkelser, computertomografi, og angio/intervensjonsundersøkelser, bildebehandling, bruk av trykksprøyte og rutiner for steril oppdekning.
-Studenten skal ha innsikt i og forståelse for doseplanlegging og behandling ved bruk av høyenergetisk stråling ved en stråleterapiavdeling.
-Studenten skal kunne utøve god pasientomsorg og ivareta pasientens spesielle behov relatert til de ulike undersøkelsene.
-Studenten skal ha innsikt i og forståelse for prosedyrer og sikkerhetsrutiner ved magnetresonansundesøkelser.
-Studenten skal kunne administrere egen arbeidsdag og ta selvstendig ansvar for undersøkelser i samarbeid med kontaktradiografen.

For øvrige mål se Praksisplan.

Emnets temaer

Strålevern, yrkesetikk og faglig fundament, kommunikasjon og samhandling, profesjonalisering i helse og sosialsektoren, pasientomsorg, sykepleie, apparatlære, radiografisk bildeframstilling, bildebehandling og bildeanalyse, metodiske prinsipper og teknikker, IT, kvalitetsutvikling, lover og forskrifter, veiledning og administrasjon.

Pedagogiske metoder

Praksis
Refleksjon
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Selvstudie

Vurderingsformer

Praksisvurdering

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Studenten skal selv kontakte studieprogramansvarlig for å sette op individuell utdanningsplan med oversikt over videre mulig studieprogresjon.

Obligatoriske arbeidskrav

All praksis er obligatorisk. Fravær utover 10% gir ikke bestått praksis.

Læremidler

Bachelorutdanningen i radiografi ved HiG har ikke pensumlitteratur. En full oversikt over ressurslitteratur finnes på høgskolebibliotekets hjemmeside.