Velferd, forandring og mobilisering i lokalsamfunnet
2006-2007 - SPL4031 - 7sp

Forventet læringsutbytte

Emnet skal bidra til at studentene får kunnskaper om velferdsstatens historiske utvikling og idehistoriske grunnlag, forståelse for dominerende sosialpolitiske modeller samt innsikt i utfordringer knyttet til nordisk og internasjonal velferdspolitikk. Studentenes granskende og kritiske holdning til velferdspolitisk teori og praksis skal stimuleres - med spesielt fokus på samfunnsmessige forandringer og risikoer i vår tid, utsatte og underpriviligerte grupper.

Emnets temaer

- Velferdsstatens idehistoriske grunnlag og historiske utvikling i det 19. og 20. århundret.
- De generelle velferdssystemenes oppbygging, lovgivning og regelverk
- Samfunnsmessige forandringer og risiko:
Demografisk utvikling, ulikhet i levekår, helse og sosial kapital
Multikulturalisme, individualisering, sosial eksklusjon og marginalisering
- velferdsstatens muligheter, begrensninger og behov for fornyelse, sett i relasjon til helse og omsorg generelt og utsatte samfunnsgrupper spesielt.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Nettbasert Læring
Samling(er)/seminar(er)

Pedagogiske metoder (fritekst)

basisgruppearbeid, nettbasert veiledning og dialog ved kontinuerlig anvendelse av elektronisk læringsplattform

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, annet (se tekstfelt)

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen i gruppe: utarbeidelse av tekst i kortform (abstract) knyttet til et nærmere angitt område innen velferdspolitisk teori og praksis. Eksamensarbeidet skal presenteres muntlig i seminar ved emnets avslutning. Eksamensarbeidet evalueres gruppevis (ingen individuell vurdering, men samlet karakter for gruppen som helhet).

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)
pluss intern sensor

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

Se undervisningsplan

Supplerende opplysninger

Studiet er et samarbeid mellom HiG, HiL, HH med Høgskolen i Østfold som nettverksinstitusjon. HH har ansvar for emnet.
Læremidler, se undervisningsplan.