Psykisk helsearbeid relatert til psykiske lidelser hos eldre
2006-2007 - SPL4071 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Kurset skal gi studenten geriatriske spesialkunnskaper i forhold til omsorg, diagnostisering og behandling av psykiske sykdommer i eldre år. Disse kunnskapene skal kunne anvendes i behandling, omsorg og veiledning av eldre og deres pårørende, inkludert eldre med særskilte behov, herunder aldersdemente. Studentene forventes etter dette kurset å ha kunnskap om helsefremmende og forebyggende arbeid ved å vurdere og påvirke faktorer som virker inn på eldres livssituasjon. Videre skal studentene oppnå innsikt i eldre menneskers opplevelse av sorg- og krisereaksjoner i forbindelse med livssituasjon.

Emnets temaer

- Normale psykologiske prosesser relatert til aldring
Mestring, sorg og tapsreaksjoner i alderdommen
Omgivelsesrelaterte forhold som kan influere på eldres helse
Livsmening og livskvalitet i eldre år
Flerkulturelt perspektiv på aldring, eldre med minoritets - etnisk bakgrunn
Kjønnsperspektiv på aldring
- Psykiske lidelser relatert til høy alder
- Alderspsykiatri, psykiske sykdommer i eldre år; diagnostikk og behandling
Depresjoner hos eldre
Forvirringstilstander hos eldre
Utvikling av demens; biologiske, psykologiske og sosiale aspekter
- Diagnostiske metoder og differensialdiagnostiske problemer knyttet til psykiske lidelser i eldre år
- Mennesker med aldersdemens; prinsipper for og teorier om behandling og omsorg
Kommunikasjon, samhandling og miljøarbeid innen alderspsykiatri og demensomsorg
- Omsorgskjeden
- Helsefremmende og forebyggende strategier av relevans for eldre
- Pedagogsike prinsipper ved informasjon til, undervisning og veiledning av eldre

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
PBL (Problem Basert Læring)
Veiledning

Vurderingsformer

Muntlig fremføring

Vurderingsformer

Muntlig fremføring (evalueres av faglærer)

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)

Obligatoriske arbeidskrav

Prosjektoppgave(r) (må være godkjent av faglærer)
Studentene arbeider i gruppe med utarbeidelse av en rapport relatert til en individuell plan for en pasient, hvor sentrale begreper fra kurset skal anvendes. Det gis gruppevis veiledning. Gruppeoppgave (4000 ord).

Læremidler

Se undervisningsplan.