Videreutdanning i Palliativ omsorg trinn II
2006-2007 - VIU8091 - 30sp

Forventet læringsutbytte

* anvende kunnskap om gruppeprosesser og gruppedynamikk i refleksjonsgrupper
* praktisere systematisk refleksjon over teoretisk kunnskap og egne erfaringer i klinisk praksis innen lindrende omsorg
* ha utviklet innsikt i personlige og faglige verdier og etiske fundamenter i undervisning
* ha engasjement og kompetanse i undervisning
* ha kunnskap om strategier og metoder for kvalitetsutviklende endringsarbeid
* ha videreutviklet kunnskap og evne til kritisk refleksjon over etisk og faglig grunnlag for yrkesutøvelsen innen lindrende omsorg
* ha et personlig og bevisst forhold til skriftlig formidling i en faglig kontekst
* ha utviklet evnen til formidling av fagkunnskap
* vise faglig innsikt til å gjennomføre et utviklingsprosjekt på eget arbeidsted, med en skriftlig indiviuell rapport

Emnets temaer

1. Refleksjon og arbeid i grupper
2. Pedagogikk, kunnskapsformer, læring og fagdidaktikk
3. Endringsstategier og kvalitetsutvikling
4. Oppgaveskriving med empirisk forankring

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Nettstøttet læring
Obligatoriske oppgaver
Refleksjon
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Gjensidig studentveiledning og individuelle studier

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, annet (se tekstfelt)
Muntlig fremføring

Vurderingsformer

Hver av delene må bestås separat.
Hjemmeeksamen består av et utviklingsprosjekt på eget arbeidssted med individuell rapport.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Ekstern sensor retter alle besvarelser
Karakteren kan justeres etter muntlig fremføring

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved ikke bestått gis det anledning til å forbedre rapporten og til å presentere sitt prosjekt senere

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske arbeidskrav fra delemne 1, 2 og 3 må være godkjent før studenten får starte på delemne 4.

Læremidler

Se litteraturliste