Organisasjon og ledelse
2006-2007 - SMF1071 - 5sp

Anbefalt forkunnskap

  • SMF1042 - Økonomistyring

Forventet læringsutbytte

Studentene skal etter gjennomgått emne:
- Ha kjennskap til grunnleggende ledelsesteorier for organisasjoner
- Forstå og kunne bruke aktuelle grunnleggende og avanserte ledelsesteorier
- Kunne vurdere og analysere ulike sett av teorier i konkrete ledelsessituasjoner

Emnets temaer

Mål og effektivitet. Organisasjonsstruktur. Personlige, sosiale og kulturelle forhold. Makt og konflikt. Omgivelser. Motivasjon. Kommunikasjon. Beslutningsprosesser. Læring og organisasjonsutvikling. Ledelse. Hvordan studere organisasjoner.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Oppgaveløsning
Veiledning

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)
Ekstern sensor benyttes periodisk til å evaluere innhold, opplegg og vurderingskriterier.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Obligatoriske arbeidskrav

Øvingsoppgaver

Læremidler

Jacobsen og Thorsvik "Hvordan organisasjoner fungerer".