Årsstudium i prosjektledelse - ÅRPROLED

Innledning

Stadig flere oppgaver innen privat og offentlig virksomhet organiseres som prosjekter. Dette gir økt behov for medarbeidere med kunnskaper innen planlegging, oppfølging, organisering og ledelse av denne type oppgaver.Et prosjekt defineres som en tidsavgrenset engangsoppgave med et klart mål. Prosjekt brukes i dag blant annet for å gjennomføre kundetilpassede enkeltleveranser, i forskning, iproduktutvikling og innenfor omstillingsarbeid i virksomheter. God prosjektledelse regnes i dag som helt sentral for virksomhetens evne til å møte krav fra kunder og for å gjennomføre nødvendig omstillings- og utviklingsarbeid.
I dette årsstudiet fokuseres det på prosjekter som er av utviklingskarakter. Man vil lære metoder for ledelse av prosjekter hvor det er stor grad av usikkerhet. Metodene kan også anvendes på konvensjonelle leveranseprosjekter.

Studiets varighet, omfang og nivå

Studiet er et deltidsstudium over 2 år. Omfanget er 60 studiepoeng

Forventet læringsutbytte

Studenten skal inneha omfattende kunnskaper innen prosjektledelse for å:
- Være i stand til å ta i bruk lært teori i egen arbeidssituasjon både på enkeltprosjekter og i forbindelse med bedriftens samlede prosjektvirksomhet (virksomhetsstyring)
- Kunne evaluere og lede utviklings- og omstillingsarbeid i virksomheten
- Kunne bruke moderne datahjelpemidler som for eksempel MS-Project

Målgruppe

Personer som jobber med utviklingsarbeid, er prosjektledere/ prosjektmedarbeidere og ellers andre som har interesse for prosjektarbeid som arbeidsform.

Opptakskrav og rangering

Opptakskrav til studiet er generell studiekompetanse. Søkere som er 25 år eller eldre kan søke om opptak på bakgrunn av realkompetansevurdering.

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning

Studiet omfatter følgende emner som skal gjennomføres i angitt rekkefølge:

* SMF1111- Prosjektledelse
* SMF1121- Videregående prosjektledelse
* SMF1131- Prosjektledelse i praksis – prosjektsimulator
* SMF1141- Ledelse av markedsorienterte utviklingsprosjekter

Emnene er selvstendige og kan tas uavhengige av hverandre som enkeltkurs. Hvert emne er på 15 sp.

Arbeids- og undervisningsformer i studiet omfatter:
- Selvstudium.
- Gruppearbeid. Studentene skal i størst mulig grad jobbe i grupper og levere inn gruppeoppgaver. På samlingene legges det også opp til gruppearbeid.
- Prosjektarbeider. I hvert emne skal man gjennomføre et prosjektarbeid, enten i gruppe eller individuelt. Prosjektoppgaven kjøres parallelt med de andre aktivitetene og avsluttes med en individuell muntlig høring.
- Veiledning

Emnetabeller

Årsstudium i prosjektledelse 2006/2007

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V)
SMF1111 Prosjektledelse O    
SMF1121 Videregående prosjektledelse O    
SMF1131 Prosjektledelse i Praksis - prosjektsimulator O    
SMF1141 Ledelse av markedsorienterte utviklingsprosjekter O    
Sum: 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne