Bachelor i ingeniørfag- medieelektronikk - BINEM

Studiets varighet, omfang og nivå

Studiet er en grunnutdanning med normert studietid på 3 år – 180 studiepoeng og tilbys som en heltidsutdanning.

Utdanningen følger nasjonale krav gitt i "Rammeplan for Bachelor i ingeniørfag".

Se rammeplanen. Utdanningen gir rett til å bruke graden ”Bachelor i ingeniørfag medieelektronikk”.

Forventet læringsutbytte

Bachelor i ingeniørfag medieelektronikk ved HiG er både et teoretisk og praktisk orientert studium. Målet med studiet er å gi studentene en ingeniørutdanning innen elektro hvor de også får kunnskaper om forskjellige medier.

Studenten skal få solide basiskunnskaper i elektronikk, digitale medier, overføring av data og digital produksjon. Dette gir et godt grunnlag for å utvikle og tilegne seg ytterligere kunnskap og kompetanse i en yrkesaktiv karriere.

Gjennom et variert faglig tilbud med høyt nivå utdanner vi selvstendige, ansvarsbevisste og endringsdyktige ingeniører. Gjennom mye praktisk bruk av nye og moderne elektrolaboratorier får studentene oppleve at teori og praksis henger sammen. Det er satset mye på å ha moderne og godt teknisk utstyrt på laboratoriene. Laboratoriene omtales som ”norges aller flotteste elektrolaboratorier” av studenter som kommer fra andre høgskoler. Det er lagt vekt på at studentene skal ha et godt studiemiljø. Utstrakt bruk av datamaskin og spesialsoftware går igjen i mange av elektrofagene. Laboratoriene er tilrettelagt for bruk av bærbar datamaskin gjennom trådløse nettverk. Mye av fagstoffet er tilgjengelig på egne fagsider. Lærerne ved elektro har høyt faglig nivå, og flere har utgitt lærebøker som brukes ved HiG og andre skoler. Bruk av egne kompendier der det aller nyeste av teknologi er inkludert, brukes i stor grad i undervisningen for siste års studenter. I siste semester utføres et større prosjekt for en bedrift. Nivået på oppgavene og gjennomføringene har ofte imponert bedriftene. Det er så stor etterspørsel fra bedriftene at studentene har mange svært interessante oppgaver å velge mellom. Dette gir også ofte jobb muligheter i etterkant.

Fullført studium gir kompetanse til å søke stillinger innen:

- medieproduksjon

- elektronikkindustri

- rådgivingsfirmaer som driver planlegging, utbygging eller drift av elektronisk utstyr

- andre firmaer som driver planlegging, utbygging eller drift av elektronisk utstyr

- offentlige etater som driver planlegging, utbygging eller drift av elektronisk utstyr

Fullført studium kvalifiserer til å søke opptak ved videre studier – f. eks. i 4. studieår ved NTNU eller tilsvarende utdanningsinstitusjoner i inn- og utland.

Internasjonalisering

Alle fag undervises normalt på norsk, men enkelte fag kan bli forelest på engelsk i semestre der det deltar fremmedspråklige studenter.

Utenlandsopphold for norske studenter passer best i løpet av 2. studieår. Fagopplegg og gjennomføring må vurderes i hvert enkelt tilfelle avhengig av den utenlandske institusjonens studietilbud. Det finnes i dag avtaler med universitet og høgskoler i blant annet Sverige, Finland, USA, Australia, Tyskland og England.

Målgruppe

Elever:

  • fra videregående skoler
  • fra teknisk fagskole
  • med fagbrev (Y-VEI opptak)
  • som har gjennomført forkurs for ingeniørutdanning

Opptakskrav og rangering

  • Elever med bestått generell studiekompetanse og fordypning i matematikk (3MX) og fysikk (2FY)
  • Elever fra teknisk fagskole eller forkurs for ingeniørutdanning er kvalifisert for opptak til studiet
  • For studenter med generell studiekompetanse er det mulig med opptak via tresemesterordningen
  • Søkere som er 25 år eller eldre kan bli tatt opp på grunnlag av realkompetanse etter kriterier fastsatt av høgskolen
  • Søkere med fagbrev fra videregående skole etter Reform 94

Rangeringen av søkerne foretas gjennom beregning av karakterpoeng fra utdanning, praksis og ekstrapoeng.

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning

Bachelor i ingeniørfag Medieelektronikk er et studium som følger ”Rammeplan for Bachelor i ingeniørfag”. De to første årene av studiet er felles med studieretningene Automatisering, Elektronikk og Teleteknikk .

I første studieår får studentene basiskunnskaper i programmering, digitalteknikk og elektronikk som er nødvendig for en elektroingeniør. I første studieår er det også lagt inn matematikk, fysikk og kjemi som studentene vil bruke senere i studiet og som danner en basis for den ingeniørforståelsen som kreves etter fullført studium

Andre studieår legger vekt på mikroprosessorer, kommunikasjon og systemforståelse. En god del prosjekter vil også bli utført av praktisk art. Det er også lagt inn noe matematikk, økonomifag og statistikk.

Tredje studieår inneholder spissingen av studiet. Her kommer digitale produksjonssystemer, fargestyring, mer om mikroprosessorer og kommunikasjon, samt valgfag og hovedprosjekt.

Valgfagene kan brukes til å øke bredden i studiet eller en kan spisse studiet. Hovedprosjektet er en realistisk ingeniøroppgave som vanligvis utføres i en gruppe på to/tre studenter, etter oppdrag fra næringslivet eller av høgskolen.

Det pedagogiske opplegget er variert: Selvstendige prosjekter med skriftlig eller muntlig presentasjon, gruppearbeid, forelesninger, oppgaveregning, laboratoriearbeid, bedriftsbesøk, med mer. I studiet er det lagt vekt på å bruke relevante dataverktøy der en oppnår ferdigheter som det forventes at en elektroingeniør skal ha.

Elektroseksjonen har gode forbindelser til et bedriftsnettverk innen Elektro i Hedmark/Oppland (Elektronettverk Innlandet). Dette har gitt mange spennende utviklingsmuligheter.

Studiets emnesammensetning og organisering er vist i tabell nedenfor.

Valgbare emner som tilbys fra elektroseksjonen, framgår også. Valgbare emner kan velges fritt blant alle emner som tilbys ved HiG og det kan eventuelt også søkes godkjenning for emner fra andre tilsvarende utdanningsinstitusjoner.

Emnetabeller

Bachelor i ingeniørfag- medieelektronikk, 2006-2009, 1. studieår

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
IMT1031 Grunnleggende programmering O 10          
REA1042 Matematikk 10 - Funksjoner med en variabel O 5          
REA1022 Kjemi og miljø O 5 5        
ELE1041 Elektriske kretser O 10          
ELE1051 Elektronikk O   10        
REA1051 Matematikk 15 - Diskret matematikk og lineær algebra O   5        
REA1012 Fysikk (Elektro og Data) O   10        
Sum: 30 30 0 0 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Bachelor i ingeniørfag- medieelektronikk, 2006-2009, 2. studieår

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
REA2022 Matematikk 20 - matematisk modellering for elektrofag O     10      
SMF1042 Økonomistyring O     10      
NYELE Digitalteknikk og mikrokontrollere O     10      
NYELE2 Lineær systemteori O       10    
NYELE3 Datatransmisjon O       10    
IMT1182 Programmering O       5    
REA1081 Statistikk O       5    
Sum: 0 0 30 30 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne