Videreutdanning i Palliativ omsorg trinn II
2007-2008 - VIU8271 - 30sp

Forutsetter bestått

Fullført VIU8001 Videreutdanning i Palliativ omsorg- helhetlig lindring i livets sluttfase trinn I

Forventet læringsutbytte

Studiet bygger på målene for trinn I av videreutdanningen i palliativ omsorg:
* Ivaretar den lindrende omsorg for den uhelbredelig syke i hele det palliative forløp, med respekt for pasienten og pårørendes integritet og ønsker
* Inngår som velkvalifisert samarbeidspartner i flerfaglige/tverrsektorielle sammenhenger
* Benytter kompetansekilder og nettverk for å skaffe kunnskap
* Anvender kunnskaps- og verdi-basert forskning og utviklingsresultater
* Drøfter og anvender lindringsmetoder basert på pasientens/familiens situasjon og preferanser
* Kan arbeide meningsfullt i et lidelsesfyllt rom

Videre mål er at studenten ved slutten av denne utdanningen:

1. anvender kunnskap om gruppeprosesser og gruppedynamikk i refleksjonsgrupper

2. praktiserer systematisk refleksjon over teoretisk kunnskap og egne erfaringer i klinisk praksis

3. viser innsikt i personlige og faglige verdier og etiske fundamenter i undervisning

4. demonstrerer engasjement og kompetanse i å undervise

5. beskriver strategier og metoder for kvalitetsutviklende endringsarbeid

Emnets temaer

Utdanningsfokus og læringsstrategier: Refleksjon og arbeid i grupper

· Palliativ sykepleie

· Gruppeteori: Karakteristikk, funksjon, modeller og dynamikk

· Refleksjon som middel til læring og utvikling

· Elektronisk litteratursøk

· Egen læringsplan med målsetting og tema for utviklingsprosjekt

Læring, formidling og relasjonskompetanse

· Læringssyn

· Kunnskapssyn

· Veilednings- og relasjonskompetanse

Klinisk sykepleievitenskap, endringsstrategier og kvalitetsutvikling

· Evidensbasert praksis

· Prosjekt-planlegging, -gjennomføring og -evaluering

· Metodiske tilnærminger

· Forskningsetiske betraktninger

· Artikkelanalyse

· Endringsarbeid og kvalitetsutvikling

Utviklingsprosjekt innen palliativ sykepleie/ omsorg

· Ressursforelesninger i metode og forskningsprosess

  • Individuelt fordypningsoppgave som studenten legger fram for medstudenter og lærer til progressiv veiledning og drøfting.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Nettstøttet læring
Obligatoriske oppgaver
Praksis
Prosjektarbeid
Refleksjon
Samling(er)/seminar(er)
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Ressursforelesninger, gruppearbeid, nettstøttet læring, obligatoriske oppgaver, refleksjon, veiledning, gjensidig studentveiledning og individuelle studier

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Individuell fordypningsoppgave- endringsprosjekt. Kan være på eget arbeidssted.

Fordypningsoppgaven og alle obligatoriske arbeidskrav innleveres via ClassFronter.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Ekstern sensor sammen med emnelærer vurderer fordypningsoppgaven fra del 4.

Obligatoriske arbeidskrav

Innlevering for hvert delemne til studentens elektroniske innleveringsmappe innen gitte tidsfrister:

  • Delemne 1: Skriftlig logg/refleksjonsnotat.
  • Delemne 2: Skriftlig logg/refleksjonsnotat.
  • Delemne 3: En artikkelanalyse med tema som kan brukes i utviklingsprosjektet i del 4.

De tre første delemnene vurderes til godkjent/ikke godkjent.

Innlevering av selvvalgt litteraturliste på 600-700 sider

Læremidler

Studenten presenterer en selvvalgt litteraturliste på 600-700 sider innen innleveringsfrisen for fordypningsoppgaven i del 4.

Erstatter

VIU8091 Videreutdanning i palliative omsorg, trinn II

Supplerende opplysninger

Det arbeides med å etablere en videreutdanning i palliativ omsorg på 60 studiepoeng over 2 år deltid, som kan inngå som fordypning i Master i klinisk sykepleie.