Videreutdanning i palliativ omsorg- helhetlig lindring i livets sluttfase, trinn II - VPAL2

Innledning

Videreutdanning i palliativ omsorg, trinn ll er en påbyggingsmodul til Videreutdanning i palliativ omsorg- Helhetlig lindring i livets sluttfase, trinn l for de som ønsker videre kvalifisering og kompetanse innen palliativ omsorg.

Studiet er på 30 studiepoeng i høyere utdanning. Sammen med trinn 1 gir denne videreutdanningen formell kompetanse på 60 studiepoeng.

Det arbeides med å etablere en videreutdanning i palliativ omsorg på 60 studiepoeng over 2 år deltid, som kan inngå som en fordypning i Master i klinisk sykepleie.

Studenter som er tatt opp til trinn ll høsten 2007 har anledning til å søke om opptak til Master i klinisk sykepleie med oppstart i 2008. Kvalifiserte søkere kan ta disse to deltidsutdanningene fortløpende.

Studiets varighet, omfang og nivå

Studiet tilrettelegges som deltidsstudium over 1 år. Normert studietid er 1 år, med progresjon svarende til halvtid med studieinnsats på a. 20 timer pr. uke.

Studentene vil samles til undervisningsdager fastsatt av Høgskolen. Undervisningsdager i høstsemesteret blir 31.oktober og 1. november, 26. og 27. november, 13. og 14. desember.

Forventet læringsutbytte

Studentene skal etter endt utdanning ha

· videreutviklet innsikt i personlige og faglige verdier.

· utvidet sin kompetanse i kommunikasjon og samhandling

· kunnskaper om gruppeprosesser og gruppedynamikk og hatt mulighet til å jobbe med egne erfaringer i refleksjonsgrupper

· evne til systematisk og kritisk refleksjon over etiske og faglige spørsmål knyttet til omsorg for uhelbredelig syke, døende og deres nærstående

· utviklet strategier for å planlegge og gjennomføre presentasjon av fagstoff til en gruppe medstudenter

· en økt forståelse for utvikling av ulik e typer kunnskap innen palliativ omsorg og behovet for å systematisere erfaringer

· gjennomført systematisk litteratursøk og kritisk lesning av forskningsartikkel

· kunnskaper og strategier for kvalitetsutviklende forandringsarbeid på ulike systemnivåer; individ, grupper og organisasjoner

· utviklet et forhold til skriftlig formidling bl.a. via refleksjonsnotat(er)

· vist faglig innsikt gjennom en individuell skriftlig fordypningsoppgave innen et avgrenset felt knyttet til kvalitet og forandring

Internasjonalisering

Det finnes ingen utvekslingsmuligheter for dette studiet.

Målgruppe

Målgruppen er sykepleiere og andre helsefagutdannede på bachelornivå eller tilsvarende som har gjennomført og bestått videreutdanning i Palliativ omsorg- Helhetlig lindring i livets sluttfase, trinn l eller tilsvarende.

Opptakskrav og rangering

For opptak til videreutdanning kreves:

1. offentlig godkjenning som sykepleier eller tilsvarende annen helsefaglig utdanning på bahelornivå, samt

2. gjennomført og bestått videreutdanning i Palliativ omsorg, trinn l eller tilsvarende

Det forutsettes at studentene er i klinisk arbeid hvor en møter pasienter som har behov for lindrende behandling og omsorg.

Studentene må ha adgang til PC med internettilkobling.

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning

Studiet tar sikte på kvalitetsheving i palliativ omsorg på alle områder hvor pasienter mottar helsehjelp i livets siste fase.

For å sikre både teoretisk og klinisk fordypningskompetanse, foregår en stadig veksling mellom kunnskapstilegnelse, refleksjon og anvendelse i det kliniske felt på studentenes arbeidssted. Portefølje-metoden blir gjennomført med elektronisk dokumentasjon og innlevering av skriftlige oppgaver gjennom studiet (Classfronter). Studentene arbeider i basisgrupper med vekt på kommunikasjon, drøfting av kliniske situasjoner, tilbakemelding på individuelle oppgaver og gjensidig læring.

Studiet er delt i fire delemner hvor det er knyttet ulike arbeidskrav til disse. De første tre delemnene må være godkjent før studenten kan levere fordypningsoppgaven (delemne 4), som er knyttet til et klinisk utviklingsprosjekt, fortrinnsvis på eget arbeidssted.

Delemne Studiepoeng Tema

1) Kommunikasjonskompetanse

i møte med uhelbredelig syke, døende og deres nærmeste

10 sp
 • meg som hjelper i møte med den/de andre
 • nøkler i kommunikasjon
 • økt bevissthet på egne ressurser, verdier og møstre/strategier og mulighet for å justere adferd
 • grupper og
 • gruppeprosesser

* Skriftlig logg/refleksjons-

notat(er)

2) Læring, formidling og relasjonskompetanse 5 sp
 • læringssyn
 • kunnskapssyn
 • veilednings- og relasjonskompetanse

* Skriftlig logg/refleksjons-

notat(er)

3) Utvikling av kunnskap innen palliativ omsorg 5 sp
 • ulik kunnskap- ulike kunnskapsformer
 • å søke kunnskap
 • å systematisere erfaringer/kunnskap
 • evidens og evidensbasert praksis
 • forskningsprosess

*Artikkelsøk og kritisk gjennomgang av forskningsartikkel i gruppe

4) Utviklings-/forandringsarbeid

på ulike systemnivåer

10 sp
 • å være endringsagent
 • å endre sammen med andre
 • ulike strategier for endring
 • erfaringer fra ulike endringsprosesser
 • planlegging av endringsprosjekt

** Individuell fordypningsoppgave- endringsprosjekt, kan være på eget arbeidssted

*Obligatoriske arbeidskrav, se emnebeskrivelse

**Fordypningsoppgaven vurderes med karakter A-F, se emnebeskrivelse

Undervisningsopplegget tar utgangspunkt i fleksible læringsformer med nettstøtte:

 • Ressursforelesninger

Studentene gis innføring i utvalgte temaer som innledning til delemner og inspirasjon til videre lesning.

 • Nettstøttet undervisning

Det elektroniske klasserommet Classfronter brukes til kommunikasjon og informasjonsutveksling. Det forutsettes at studentene er villige til å dele personlige erfaringer fra jobb og utdanning med sine medstudenter. Mye av kommunikasjonen vil foregå skriftlig i det virtuelle klasserommet. Littertursøk foregår hovedsakelig elektronisk via Internett.

 • Gruppearbeid

Studentene vil ved studiestart bli organisert i basisgrupper, og gruppen er ment å holde sammen gjennom hele studieåret. Gruppene fungerer som studiegrupper både på og utenom undervisningsdagene på høgskolen og arbeider med og uten veileder. Logg/rapport fra gruppen legges i gruppens mappe.

 • Veiledning.
  Det gjennomføres studiesamtale i begynnelsen av studiet i forbindelse med utarbeiding av egen læringsplan. Studentene kan på forespørsel få individuell veiledning i forhold til arbeid med obligatoriske oppgaver.
  Det forventes at studenten deltar aktivt og tar initiativ til individuell veiledning vedrørende utviklingsprosjektet, minimum en individuell veiledning innen første del av del 4.
 • Medstudentveiledning
  Medlemmene i gruppen og klassen gir hverandre respons på framlegg, skisser og ferdige skriftlige arbeider både muntlig og skriftlig.
 • Refleksjon
  Refleksjon er et redskap for personlig utvikling og vekst. Refleksjon kan enten foregå i basisgruppen eller individuelt, skriftlig eller muntlig.
 • Frammøte til undervisning og deltaking i det virtuelle klasserommet
  Det forventes at studentene er tilstede på undervisningsdagene på HIG. Studenter som har stort fravær vil gå glipp av forelesninger og viktig utvikling i gruppen. Kvaliteten på læringsmiljøet svekkes ved stort fravær. Det forventes aktiv deltagelse i det virtuelle klasserommet såvel som i gruppen.

Undervisningsdagene nyttes til ressursforelesninger, gruppearbeid og veiledning. Studiet tilrettelegges med stor grad av frihet og krever motivasjon og disiplin for å gi optimalt faglig utbytte. Det legges til rette for at studentene selv aktivt kan utforme og påvirke sitt læringsmiljø i interaksjon med andre studenter, lærere og sitt eget praksisfelt.

Tekniske forutsetninger

Studentene må ha adgang til PC med internettilkopling.

Emnetabeller

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V)
VIU8271 Videreutdanning i Palliativ omsorg trinn II O 15 15
Sum: 0 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne