Mikrobiologi, infeksjonsmedisin og patofysiologi
2008-2009 - AIO020O - 10sp

Forventet læringsutbytte

Innen mikrobiolog og infeksjonsmedisin skal studenten:
- ha kunnskap om mikroorganismers levemåte, virulens og smittemåte og anvende disse kunnskapene i det infeksjonsforebyggende arbeidet som operasjonssykepleier
- kunne anvende kunnskaper om organismers forsvar mot infeksjoner, vurdere pasienters immunforsvar og se det i forhold til aktuelle smittestoffer og smittemåter

Innen patofysiologi skal studenten :
-øke forståelsen for den fysiske tilstanden til den akutt og/eller kritisk syke pasienten
- utvikle sin evne til å observere, vurdere og iverksette tiltak når vitale organer er truet eller sviktende, forhindre komplikasjoner og medvirke under kirurgiske undersøkelser og/eller behandling.

Emnets temaer

Mikrobiologi og infeksjonsmedisin:

 • De viktigste sykdomsfremkallende mikroorganismer
 • Resistensutvikling
 • Immunologi
 • Normalflora
 • Sykehusinfeksjoner generelt og postoperative sårinfeksjoner spesielt

Patofysiologi:

 • Væske og elektrolyttforstyrrelser/syre-base forstyrrelser
 • Sirkulasjonssvikt/respirasjonssvikt/nyresvikt
 • Haemostase og hematologiske forstyrrelser
 • Kroppstemperatur og temperaturregulering

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Forelesninger, gruppearbeid, oppgaveløsning, nettkurs

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Vurderingsformer

Oppnådd resultat i mikrobiologi og infeksjonsmedisin utgjør omlag 60% av karakter.
Oppnådd resultat i patofysiologi utgjør omlag 40% av karakter.

Det gjøres en helhetlig vurdering med én karakter.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern+Ekstern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ny eksamen settes opp innen utgang av neste semester.

Obligatoriske arbeidskrav

Flervalgstest i:

 • farmakologi- godkjent forutsetter 70 % riktig svar
 • medikamentregning- godkjent forutsetter 100 % riktig svar

Læremidler

Pensum for eksamen i mikrobiologi, infeksjonsmedisin og patofysiologi (totalt antall sider: 767):

Schøyen, R. (2006) Mikroorganismer og sykdom. Lærebok i mikrobiologi og infeksjonssykdommer for helsepersonell. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag. Kap. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 (til side 184), 11, 12, 13, 14, 15, 18. Antall sider: 321

Andersen, B. M. (2008) Håndbok i hygiene og smittevern for sykehus. Oslo: Ullevål universitetssykehus HF. Rev. utg. Sidene 16-129, 166-180, 278-400. Antall sider: 249.

Ræeder, M. G. (2007) Grunnbok i kirurgisk patofysiologi og intensivmedisin. Institutt for eksperimentell medisinsk forskning & Gastrokirurgisk avdeling, Ullevål universitetssykehus: Universitet i Oslo. Kap. 7, 8, 11, 13, 15, 16, 17. Antall sider: 163.

Andersson, R., Jeppson, B., Lindholm, C., Rydholm, A. og Ulander, K. (2004) Kirurgiska sjukdomar, patofysiologi, behandling, specifik omvårdnad. Lund: Studentlitteratur. Kap. 17. Antall sider: 34

Erstatter

AIO0150 Mikrobiologi og infeksjonsmedisin med farmakologi og patofysiologi

Supplerende opplysninger

Veiledende retningslinjer og pensum for flervalgstest ligger i fagplanen AIO 2009/2010