Kvantitativ forskningsmetodikk
2008-2009 - K1126 - 5sp

Forventet læringsutbytte

Kurset/emnet er en innføring i kvantitativ, pasientnær, klinisk forskningsmetodikk for ansatte ved Sykehuset Innlandet HF og høgskolene i Innlandet.

Deltakerne skal etter gjennomført kurs forstå metodikken i forskningsrapporter, lese kritisk og vurdere holdbarheten i forskningsresultater, og selv kunne gjennomføre mindre forskningsprosjekter under veiledning.

Emnets temaer

-Introduksjon til helsefaglig forskning

-Litteratursøk

-Forskningsprosessen; hovedtyper av kvantitativ forskningsdesign og metoder

-Forskningsetikk

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Obligatoriske oppgaver
Prosjektarbeid

Vurderingsformer

Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

Utarbeidelse av skriftlig forskningsprotokoll, individuelt eller i par. Muntlig høring med opponentskap – kritisk granskning av en annens students forskningsprotokoll og respondentskap – forsvare og argumentere egen forskningsprotokoll. Karakter basert på helhetlig vurdering.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

To interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Neste ordinære eksamen

Obligatoriske arbeidskrav

Deltakelse på fire av seks kursdager, hvorav eksamensdagen er obligatorisk.

Innlevering av tre hjemmeoppgaver, hvorav avsluttende forskningsprotokoll er obligatorisk.

Læremidler

Breien Benestad, H. og P. Laanke (2008): Forskningsmetode i medisin og biofag. Oslo: Gyldendal Akademisk. 2. utgave

Supplerende opplysninger

Opptak forutsetter 3-årig høgskoleutdanning (eller tilsvarende)