Studentveiledning i kommunehelsetjenesten
2008-2009 - K1137 - 5sp

Forutsetter bestått

Autorisasjon som sykepleier

Forventet læringsutbytte

Etter endt emne forventes det at studenten:

 • Er kjent med ulike syn på kunnskaps og læring, tradisjoner og forskning
 • Anvender systematisk en refleksjonsmodell som metode for studentens kompetanseutvikling
 • Videreutvikler evnen til systematisk refleksjon over teoretisk kunnskap og erfaringer i klinisk praksis
 • Videreutvikler evnen til kritisk refleksjon over etisk og faglig grunnlag for yrkesutøvelsen
 • Har evne til å
  • skape en trygg ramme rundt studentens læringsprosess
  • veilede studenten i kunnskapsbasert klinisk sykepleie
  • veilede studenten til å videreutvikle kunnskaper, ferdigheter og holdninger i henhold til sykepleierutdanningens krav og kommunehelsetjenestens behov
  • vurdere studentens helhetlige prestasjon ut fra høgskolens mål og kravene som stilles i klinikken

Emnets temaer

 • Student; - rettigheter, plikter og dagens studentrolle
 • Kunnskapssyn, læringssyn, læringsmetoder og læringsstrategier
 • Evidensbasert praksis - anvendelse av forskningsresultater i klinisk praksis
 • Refleksjon som middel til læring og utvikling

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Refleksjonsgruppe

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Individuell hjemmeeksamen gjennom hele perioden, omfang ca.1000 ord

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

2 interne sensorer

Obligatoriske arbeidskrav

 • Veiledning og vurdering av sykepleiestudent i VPS og/eller VPH, 10 ganger
 • Ukentlig logg om studentsituasjoner, 10 stykker
 • Deltagelse i refleksjonsgruppe 3 ganger

Læremidler

Buberg, L.I og Hessevaagbakke, E. (2004),

Tveiten, S.(2002) Veiledning – mer enn ord. 2.utg.Bergen: Fagbokforlaget

HiG (2007) Kompendium for praksisveiledere. Gjøvik: Høgskolen i Gjøvik