Praksisrettet undervisning i studieenhet 2
2008-2009 - PRU2002 - 5sp

Forutsetter bestått

* PRU1002 - Praksisrettet undervisning i studieenhet 1

Anbefalt forkunnskap

Undervisning, pensumlitteratur, praktiske prosedyrer i sykepleietjenesten (PPS) og erfaringslæring i studieenhet 2.

Forventet læringsutbytte

 • Studenten skal gjennom praksisrettet undervisning og ferdighetstrening være forberedt til å gjennomføre manuelle ferdigheter på målnivå A,B, C og D.
 • Studentene skal ha erfaring med gruppeprosesser og gruppedynamikk, kompetanse i forhold til å møte den selvmordstruede pasient. Videre ha kunnskap om anvendelse av egostøttende sykeleieprinsipper og miljøterapi til pasienter med ulike psykiatriske diagnoser.
 • Studenten skal ha kunnskaper om, og innsikt i, hvordan møte pårørende til ulike pasienter.
 • Studenten skal og aktivt delta i dokumentasjonsarbeid i praksis.
 • Studenten har øvelse i å anvende etisk teori i praktiske situasjoner.
 • Studenten har kunnskaper om pre-, per- og postoperativ sykepleie.
 • Studenten har kunnskaper om anestesiformer og observasjon av epiduralkateter.
 • Studenten har kunnskaper om sondeernæring og parenteralernæring.

Emnets temaer

Forberedelse til og refleksjon over veiledet praksis i medisin, kirurgi og psykiatri. Praktiske ferdigheter: forflytningsteknikk, innlegging og stell av venfloner, administrering av infusjoner og infusjonspumper, sårbehandling, stell av CVK, stell av dren, smitteregimer, O2-behandling, sug, sykehushygiene, BHLR, AHLR, førstehjelpsøvelse, parenteral ernæring, enteralernæring, anestesiformer og observasjoner ved epiduralkateter og en dag med prosedyretrening. Pre-, per- og postoperativ sykepleie.
Gruppedynamikk, gruppeprosesser/konfliktløsning, selvmordsproblematikk, pårørenderabeid, egostøttende sykepleieprinsipper og miljøterapi. Dokumentasjon av sykepleien samt anvendelse av individuell plan i psykiatri. Etisk refleksjon ovenfor alle nevnte temaer.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Lab.øvelser
Obligatoriske oppgaver

Pedagogiske metoder (fritekst)

Forelesninger, gruppearbeid, labøvelser, obligatoriske oppgaver

Vurderingsformer

Vurdering av laboratoriearbeid

Vurderingsformer

Vurdering av laboratoriearbeid (vurderes av faglærer)
Ca. 1/3 av studentene blir trukket ut til å gjennomføre passeringstest i forkant av hver praksisperiode i studieenhet 2. Passeringstest må være bestått før studenter får begynne i neste periode veiledet praksis.

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Passeringtest vurderes av faglærer. Ved ikke-bestått, vil to lærere vurdere studenten ved kontinuasjon.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Det vil bli tilrettelagt for at studenten kan gå opp inntil 3 forsøk før oppstart i praksis. Studenter som da ikke har bestått, må utsette veiledet praksis og ta passeringstesten opp igjen neste gang den gjennomføres.

Obligatoriske arbeidskrav

 • Laboratoriearbeid
 • Dokumentert deltagelse
 • Studie- og gruppeoppgaver.

Læremidler

* Se litteraturliste i undervisningsplanen studieenhet 2.

Erstatter

Fra studieåret 2008/2009 erstatter PRU2002 tidligere PRU2001