Vitenskapsteori og forskningsmetode
2008-2009 - RAD2041 - 5sp

Anbefalt forkunnskap

Modul 1 - 6.

Forventet læringsutbytte

Vitenskapsteori og forskningsmetode

· kjenner til de ulike vitenskapsteoretiske retninger og viser forståelse for hvordan disse preger vår oppfatning av den opplevde virkelighet

· har kunnskap om vitenskap og vitenskaplig metode og nyttiggjør seg forskningsrapporter og forskningsresultater i sin yrkesutøvelse

· gjenkjenner forskningsprosessen i vitenskapelige publikasjoner, og vurderer forskningsresultaters betydning for eget studium og yrkesutøvelse

· begrunner handlinger faglig ovenfor pasientene, andre yrkesutøvere og arbeidsgiver

· har trening i kritisk holdning til kunnskap generelt og vitenskapelig basert kunnskap spesielt

· viser innsikt og forståelse for forskningsetiske problemstillinger med vekt på informert samtykke, taushetsbelagte data og etiske konsekvenser

· kjenner ulike forskningsmetoder og viser forståelse for sammenhengen mellom disse og det vitenskapsteoretiske grunnlag

· viser innsikt i forskningsprosessen, strategi, design og metodevalg, kvantitative og kvalitative metoder for datainnsamling, bearbeiding og rapportering

· anvender forskningsprosessens prinsipper i arbeid med egne prosjekter/ bacheloroppgave under studiet, og kan i yrkesutøvelsen anvende enkle statistiske metoder til bearbeidelse av innsamlede data som for eksempel signifikans test, krysstabell med mer.

· forstår betydningen av å ivareta menneskeverd og menneskerettigheter innen forskning og fagutvikling

· viser respekt for andres integritet, frihet og medbestemmelse og ivaretar krav til anonymitet, konfidensialitet og lagring av data

· tar ansvar for at andre ikke utsettes for unødvendig belastninger (eks. stråledose) som følge av forskningen

Emnets temaer

Vitenskapsteori

forskningsmetode

forskningsetikk

Pedagogiske metoder

PBL (Problem Basert Læring)

Pedagogiske metoder (fritekst)

Utdanningen benytter PBL som sin pedagogiske metode. Dette innebærer i tillegg til arbeid i basisgruppene blant annet: forelesninger, selvstudie, seminar

Vurderingsformer

Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

Studentene gjennomfører et forskningsprosjekt i miniformat i basisgruppen sin. Dette prosjektet skal legges fram og presenteres for medstudentene (opponenter) og sensorene på et seminar. Prosjektet blir vurdert i forhold til kvaliteten på rapporten, framlegget og opponering av medstudenter.

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

To interne sensorer.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Kontinuasjon gjennomføres etter seksjonens eksamensplan.

Læremidler

Bachelor i radiografi ved HiG har ikke pensumlitteratur. En oversikt over oppdatert ressurslister ligger på høgskolens hjemmeside.

Supplerende opplysninger

Dette emnet må være bestått for at studentene kan melde seg opp til bacheloroppgaven RAD3911.