Onkologi og tilhørende modaliteter
2008-2009 - RAD3011 - 15sp

Forutsetter bestått

  • RAD1021 - Naturvitenskaplige emneområder og introduksjon til radiografi
  • RAD2021 CT og MR
  • Praksis 1, 2 og 3 (RPR2031, RPR2041, RPR2051).

Anbefalt forkunnskap

Modulene 1 - 7.

Forventet læringsutbytte

· beskriver brystets anatomi, og brystets utvikling

· forklarer lymfesystemets oppbygning og funksjon i kroppen

· forklarer kreftcellens utvikling og spredningsmekanismer

· forklarer tumorklassifisering og hovedgrupper av maligne sykdommer

· redegjør for epidemiologi og klinisk stadieinndeling

· forklarer ulike kreftsykdommer generelt, og forklarer om ca mammae, ca pulm, ca colon og ca prostata spesielt

· beskriver hvilke tilstander som egner seg til utredning ved hjelp av scintigrafi, hvor nukleærmedisinske undersøkelser har høy sensitivitet

· gjør rede for sykdommer relatert til mammografi-, PET/PETCT- og nukleærmedisinske-undersøkelser

· Beskriver oppbygging, produksjon og ulike virkemåter ved radiofarmaka innen nukleærmedisin og PET/PETCT

· forklarer arbeidsrutiner på hot-lab

· beskriver prinsipper for kontroll av fremstilling og kontaminering på hot-lab

· forklarer klinisk strålebiologi og hvordan denne kunnskapen utnyttes i strålebehandling

· beskriver generelle og spesielle bivirkninger og senskader ved stråleterapibehandling, og hvilke tiltak som kan settes inn

· beskriver ulike former for dokumentasjon, kvalitetskontroll og kvalitetssikring av stråleterapi

· redegjør for stråleverntiltak ved stråleterapi

· forklarer ulike former av brachyterapi

· redegjør for beskyttelsestiltak innen nukleærmedisin ved ulike isotoper

· forklarer spesielle forhold vedrørende strålevern ved PET/PETCT

· forklarer beskyttelsestiltak ved hjemsending av pasient etter nukleærmedisinske terapibehandlinger

· beskriver strålevernlovgivning og retningslinjer ved bruk av radioaktive isotoper

· har kunnskap om mammografiscreening og klinisk mammografi, og antatt nytteverdi, sett i lys av forebyggende helsearbeid i et samfunnsperspektiv

· har kunnskap om pasientrollen for den friske kvinnen

Emnets temaer

Onkologi, farmakologi, strålebiologi og strålevern, yrkesetikk, stats og kommunalkunnskap, pasientomsorg og pasientens behov, stråleterapifysikk, apparatlære, metodiske prinsipper og teknikker i stråleterapi, radiografisk bildeframstilling, kvalitetsutvikling og dokumentasjon.

Pedagogiske metoder

PBL (Problem Basert Læring)

Pedagogiske metoder (fritekst)

Utdanningen benytter PBL som pedagogisk metode. I tillegg til basisgrupper innebærer dette blant annet: forelesninger, øvelser på sykehus, selvstudie, seminar.

Vurderingsformer

Mappevurdering (utfyllende opplysning i tekstfelt)

Vurderingsformer

Studentene skriver mappearbeider basisgruppevis. Hver gruppe får tilbakemelding fra en gruppe medstudenter. Hvert arbeid skal vurderes av opponentgruppen, og det åpnes for videre jobbing på arbeidene etter tilbakemelding fra medstudenter. Mappen i sin helhet leveres ved slutten av modulen og studentene går opp til en individuell høring. Høringen omfatter modulens læringsutbytte med utgangspunkt i mappen. Sensorene leser gjennom mappen i forkant av høringen, men det er den individuelle muntlige høringen som legger grunnlaget for vurderingen.

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Intern sensor og ekstern sensor deltar på muntlig.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved ikke bestått får studenten anledning til å levere ny mappe, eller forbedre sin tidligere innleverte mappe til kontinuisjon.

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatorisk oppmøte i modul 7.

Basisgruppene plikter å opponere på medstudenters mappeinnlevering etter fastlagt mal.

Læremidler

Bachelor radiografi har ikke pensumlitteratur. Lister over oppdatert ressurslitteratur ligger på høgskolens hjemmeside.

Erstatter

RAD3001