Veiledet praksis i radiologiske modaliteter, praksis 6
2008-2009 - RPR3051 - 5sp

Forutsetter bestått

  • Praksis 1 - 4 (RPR2031, RPR2041, RPR2051, RPR3031)
  • RAD2011 Radiograffaglige emneområder
  • RAD2021 CT og MR
  • RAD2031 Intervensjon og ultralyd

Anbefalt forkunnskap

Modul 1 -8. Praksis 1-4.

Forventet læringsutbytte

Overordnet læringsutbytte CT: Studenten skal ha innsikt og ferdigheter i prosedyrer for CT undersøkelser, bildebehandling, og kunne ivareta pasientens behov ved denne type undersøkelser.

Overordnet læringsutbytte mammografi, ultralyd og nukleærmedisin: Studenten skal ha innsikt og ferdigheter i undersøkelser og prosedyrer ved disse modalitetene, og skal kunne utøve god pasientomsorg.

Overordnet læringsutbytte intervensjon: Studenten skal ha innsikt og ferdigheter i prosedyrer ved intervensjonsundersøkelser, pasientomsorg, bildebehandling og rutiner for steril oppdekking.

Overordnet læringsutbytte MR: Studenten skal ha innsikt og forståelse for prosedyrer og sikkerhetsrutiner ved MR-undersøkelser, og kunne utøve god pasientomsorg.

Overordnet læringsutbytte generell radiografi: Studenten skal ha ferdigheter i thorax - og skjelettrøntgen samt gjennomlysningsundersøkelser, og kunne utøve god pasientomsorg.

Læringsutbytte og vurderingskriterier er nærmere beskrevet i Praksisplan for Bachelor i radiografi

I tillegg skal studentene ha følgende læringsutbytte som er teoretisk ivaretatt i modul 8:

· vurderer strålevern i et samfunnsperspektiv

· vurderer stråledoser ved nyutviklet utstyr for billedtaking

· planlegger stråleverntiltak for pasient og personale ved traumesituasjoner

· har ferdigheter i etisk teori og identifiserer etiske problemstillinger knyttet til diagnostisering av pasienter ved hjelp av bildeframstillende modaliteter.

· viser et helhetlig syn på mennesker og respekt for menneskets integritet og rettigheter uavhengig av etnisk, religiøs og kulturell bakgrunn

· viser innsikt i etiske vurderinger knyttet til den teknologiske utviklingen og ressursfordeling og prioriteringer innen radiograffaglige modaliteter

· viser innsikt I etiske dilemmaer relatert til stråledose og pasient

· videreutvikler egen yrkesrolle tilpasset samfunnets behov, og rette seg etter gjeldende yrkesetiske retningslinjer

· tilegner seg og reflekterer over hvordan vitenskaplige paradigmer påvirker vår oppfatning av helse og de prioriteringer som gjøres i samfunnet

· beskriver velferdsstatens utvikling og sammenhengen mellom samfunnsutvikling, levekår og individuelle helse- og sosialproblemer

· har en oversikt over helse og sosialsektoren og beslutningsprosesser på kommunalt, regionalt og statlig nivå

· forholder seg til helse og sosialpolitiske prioriteringer og forholdet mellom offentlig og privat ansvar og omsorg

· kjenner til sentrale lover som regulerer forholdene for deg som arbeidstaker

· har innsikt i strålevernlovgivningen og pasientrettighetsloven

· arbeider i team, leder andre og samarbeider med egen og andre yrkesgrupper

· viser kunnskap og ferdigheter i kommunikasjon mellom ulike profesjoner og brukere av helsetjenestene

· viser kunnskap om kommunikasjon i små grupper og innad i organisasjoner

· viser respekt for pasientene uavhengig av deres kulturelle bakgrunn og verdsetter kulturelle forskjeller

· videreutvikler egen kommunikasjonskompetanse og samarbeidsevne

· viser kunnskaper om samarbeid og kommunikasjonsferdigheter I forhold til ledelse, konflikthåndtering og forhandlingsstrategier

· gjenkjenner og arbeider aktivt med konfliktløsning i egen yrkesgruppe og tverrfaglig

· utvikler ferdigheter i veiledning, rådgivning og undervisning

· viser evne til å yte omsorg både for pasient og pårørende på en tilfredsstillende måte med hensyn til kommunikasjon, medmenneskelighet og respekt gjennom undersøkelse eller behandling

· veileder studenter samt annet helsepersonell

· viser kunnskaper i radiograffaglig dokumentasjon som ivaretar pasientens rettsikkerhet

· har holdninger som viser profesjonell yrkesutøvelse

· har et realistisk syn på egen og andres kompetanse, og overholder sine plikter og krav i forhold til yrkesutøvelsen

· planlegger, organiserer og administrerer egen arbeidsdag i samarbeid med kollegaer.

· har en reflektert holdning til teknologiens muligheter og begrensninger, samt forholdet mellom teknologi og menneske

· ivaretar pasienten og viser kunnskap om pasienters behov og ivaretar disse når pasienten er i deres varetekt

· viser empati i møte med pasienten

· kunnskaper om pasientens tilstand med henblikk på å kunne observere, identifisere og følge opp forandringer hos pasienter i alle aldersgrupper, med ulik helse, sykdom og funksjonshemning

· har handlingsberedskap i akutte pasientsituasjoner

· har kunnskap om monitorers oppbygging, virkemåte og kvalitet

· reflekterer over framtidens radiografi

· gjør rede for hvordan man kan kvalitetssikre og kvalitetskontrollere monitorer og betraktningssituasjonen

· forklarer valg av supplerende (alternative) modaliteter og i hvilke tilfeller de forskjellig modaliteter egner seg best

· diskuterer fremtidig utvikling av radiografens roller i lys av ny arbeids-fordeling/ arbeidsflyt i helsevesenet

· fokuserer på forbedring / utvikling av nye prosedyrer

· kjenner til øyets fysiologi og dets betydning for bildepersepsjon

· viser innsikt i radiograffaglig dokumentasjon

· tar initiativ til kvalitetskontroller og bidrar aktivt i kvalitetsforbedringsprosesser og bidrar til å definere standard for kvalitet innen eget fag

· har kjennskap til eksterne og interne melderutiner ved en radiologisk avdeling, samt systemer for håndtering av avvik

Emnets temaer

Anatomi og fysiologi.
Sykdomslære og mikrobiologi.
Farmakologi og kontrastmiddellære
Eksponeringsteknikk.
Strålevern.
Etikk.
Kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning.
Yrkesetikk og faglig fundament i rollen som helsearbeider.
Radiografisk bildefremstilling, bildebehandling og bildeanalyse.
Pasientomsorg¨og sykepleie.
Metodiske prinsipper og teknikker.
Apparatlære.

Kvalitetsutvikling

Universell utforming.

Pedagogiske metoder

Praksis
Refleksjon
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Selvstudie

Vurderingsformer

Praksisvurdering

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Vurderes av praksisveileder og kontaktlærer.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Studenten skal selv kontakte studieprogramansvarlig for å sette opp individuell utdanningsplan med oversikt over videre mulig studieprogresjon.

Obligatoriske arbeidskrav

All praksis er obligatorisk. Fravær utover 10% gir ikke bestått praksis.

For at praksisperioden skal vurderes til bestått må studenten ha deltatt på seminar i modul 8, og derved arbeidet med læringsutbyttet som står presentert under punktet læringsutbytte i denne emnebeskrivelsen.

Læremidler

En full oversikt over ressurslitteratur finnes på høgskolens hjemmeside.