Sykdomslære
2008-2009 - SPL2022D - 15sp

Forutsetter bestått

* PRU 1002 Praksisrettet undervisning i studieenhet 1
* SPL 1003 Anatomi/fysiologi, mikrobiologi, hygiene og medikamentregning
* SPL 1012 Sykepleiefaglig grunnlagstenkning
* SPL 1091 Psykologi og sosialantropologi
* VPSD 1002 Veiledet praksis i sykehjem

Anbefalt forkunnskap

* VPK2002 Veiledet praksis i kirurgi
* VPM2002 Veiledet praksis i medisin
* VPP2002 Veiledet praksis i psykiatri

Pensumlitteratur i studieenhet 2.

Forventet læringsutbytte

Studenten skal forstå det medisinske og psykiatriske fagområdet og se muligheter og begrensninger i diagnostisering og behandling av sykdommer.
Studenten skal forstå hva som skjer fysisk og psykisk ved feilfunksjon og sykdomsprosesser, samt når det oppstår skader/traumer.
Studenten skal ha innsikt i de vanligste medisinske og psykiatriske sykdommers symptomer og behandling.

Emnets temaer

Patologi, sykdomslære, farmakologi, medikamenthåndtering, hygiene og ernæring knyttet til pasienter innenfor medisinske, kirurgiske og psykiatriske behandlingstilbud.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Oppgaveløsning
Refleksjon

Pedagogiske metoder (fritekst)

Refleksjon og gruppearbeid vil bli inkludert i bruk av avansert pasientsimulator i klinikklaboratoriet

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, annet (se tekstfelt)
Skriftlig eksamen, 4 timer

Vurderingsformer

  • Individuell hjemmeeksamen, 1 uke (teller 30 %): innleveringsoppgave i psykiatri
  • Skriftlig skoleeksamen, 4 timer (teller 70 %): somatikk
  • Begge deleksamenene må bestås separat.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Ekstern sensor kvalitetssikrer oppgavesett og sensorguide på skoleeksamen.

Interne sensorer på skoleeksamen.

Interne sensorer på hjemmeeksamen.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon.

Ved karakteren F på en eller begge deleksamenene, må studenten gå opp igjen til ny prøve på den/de delen(e) som er vurdert til F.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Begrepsavklaring

Læremidler

Fullstendig pensumliste ligger i undervisningsplanen for studieenhet 2 under nat.vit. kunnskapsområde.

Erstatter

Fra studieåret 2008/2009 vil eksamen erstatte SPL2021