Sykdomslære
2008-2009 - SPL2022D - 15sp

Forutsetter bestått

* PRU1002 Praksisrettet undervisning i studieenhet 1
* SPL1003 Anatomi/fysiologi, mikrobiologi, hygiene og medikamentregning
* SPL1012 Sykepleierfaglig grunnlagstenkning
* SPL1091 Psykologi og sosialantropologi
* VPS1002 Veiledet praksis i sykehjem

Anbefalt forkunnskap

* VPK 2002 Veiledet praksis i kirurgi
* VPM 2002 Veiledet praksis i medisin
* VPP 2002 Veiledet praksis i psykiatri

Forventet læringsutbytte

Studenten skal forstå det medisinske og psykiatriske fagområdet og se muligheter og begrensninger i diagnostisering og behandling av sykdommer.
Studenten skal forstå hva som skjer fysisk og psykisk ved feilfunksjon og sykdomsprosesser, samt når det oppstår skader/traumer.
Studenten skal ha innsikt i de vanligste medisinske og psykiatriske sykdommers symptomer og behandling.

Emnets temaer

Patologi, sykdomslære, farmakologi, medikamenthåndtering, hygiene og ernæring knyttet til pasienter innenfor medisinske, kirurgiske og psykiatriske behandlingstilbud.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Oppgaveløsning
Refleksjon

Pedagogiske metoder (fritekst)

Refleksjon og gruppearbeid vil bli inkludert i bruk av avansert pasientsimulator i klinikklaboratoriet

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, annet (se tekstfelt)
Skriftlig eksamen, 4 timer

Vurderingsformer

Individuell hjemmeeksamen, 1 uke (teller 30 %): innleveringsoppgave i psykiatri

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer (teller 70 %): somatikk

Begge deleksamenene må bestås separat.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

  • Ekstern sensor kvalitetssikrer oppgavesett og sensorguide på skoleeksamen.
  • Interne sensorer på skoleeksamen.
  • Interne sensorer på hjemmeeksamen.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Begrepsavklaring.

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen.

Læremidler

Fullstendig pensumliste ligger i Undervisningsplanen for studieenhet 2 under nat. vit. kunnskapsområde.

Erstatter

Fra studieåret 2009-2010 vil eksamen erstatte SPL2021D