Innføring i krav til systematisk kvalitetsutvikling og vitenskapelig arbeid
2008-2009 - SPL4111 - 5sp

Forventet læringsutbytte

Etter gjennomført emne kan studenten stille relevante, kritiske spørsmål til en vitenskapelig publikasjon mht.

 • studiens reliabilitet og validitet
 • studiens etiske implikasjoner
 • resultatenes relevans for egen kliniske praksis

Emnets temaer

 • Hva er sann kunnskap?
 • Hva er vitenskapelig kvalitet og troverdighet?
 • Spørsmål knyttet til reliabilitet og validitet
  -Valg av kvantitativ eller kvalitativ tilnærming
  -Valg av utforskende eller handlingsorienterte studier
 • Utdyping av problemstillinger knyttet til publiserte forskningsartikler av relevans for fordypningsområde.

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Ressursforelesninger, dialogbasert undervisning, gruppearbeid

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

 • Hjemmeeksamen i gruppe
 • Individuell muntlig presentasjon med opponentskap
 • Gruppeeksamen må være bestått for å komme opp til muntlig

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

To interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Etter avtale med emneansvarlig

Obligatoriske arbeidskrav

Deltagelse i basisgruppe gjennom hele perioden

Læremidler

Oppgis ved studiestart