Etisk filosofi
2008-2009 - SPL4161 - 5sp

Forutsetter bestått

SPL4101 Etisk og juridisk ansvarlighet i kvalitetsutvikling

Forventet læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal studenten:

 • utdype og drøfte verdigrunnlaget for utøvelse av klinisk sykepleie
 • utdype og belyse sentrale problemstillinger kritisk i egen kliniske sykepleiepraksis, ut fra etisk filosofi og teori
 • belyse helsepolitiske føringer ut fra etisk filosofi og teori

Emnets temaer

 • Sentrale etiske posisjoner, teorier og prinsipper av betydning for klinisk sykepleie
  • moralsk praksis
  • verdigrunnlag og menneskesyn
  • ulike etiske posisjoner
  • makt og avmakt, rettighetsbegrensninger og tvang
  • frihet og avhengighet
 • Medisinsk teknologi og etikk
  • et flerkulturelt samfunn og etiske utfordringer
 • Utdyping av grunnleggende problemstillinger i sykepleieetikk gjennom etisk refleksjon og argumentasjon

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Samling(er)/seminar(er)

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

 • Individuell hjemmeeksamen over to uker
 • Muntlig presentasjon med opponentskap
 • Individuell hjemmeeksamen må være bestått for å gå opp til muntlig presentasjon
 • Begge deler må være bestått

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

To interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Etter avtale med emneansvarlig

Obligatoriske arbeidskrav

Deltagelse i basisgruppe gjennom hele perioden

Læremidler

Christoffersen, S. A., Ruyter, K.W., Wyller, T. (2005) Profesjonsetikk : om etiske perspektiver i arbeidet med mennesker. Oslo: Universitetsforlaget

Henriksen, J-O., Vetlesen, A.J. (2006) Nærhet og distanse : grunnlag, verdier og etiske teorier i arbeid med mennesker. 3. utg. Oslo: Gyldendal Akademisk

Martinsen, K. (2003) Omsorg, sykepleie og medisin : historisk – filosofiske essays. 2. utg. Oslo: Universitetsforlaget