Forskningsetikk
2008-2009 - SPL4181 - 5sp

Forutsetter bestått

 • SPL4101 Etisk og juridisk ansvarlighet i kvalitetsutvikling
 • SPL4161 Etisk filosofi

Anbefalt forkunnskap

 • SPL4091
 • SPL4101
 • SPL4141
 • SPL4111
 • SPL4151

Forventet læringsutbytte

Etter gjennomført emne forventes at studenten:

 • Har kunnskap om og kan tillempe forskningsetiske prinsipper
 • Viser evne til å selvstendig kunne identifisere forskningsetiske problemer og reflektere over risiko/nytte med forskning
 • Kunne utarbeide søknad til personvernombud (NSD) og forskningsetisk komité (REK)
 • Har kunnskap om og kan kritisk vurdere uredelighet i forskning

Emnets temaer

 • Lover og forordninger som styrer forskning
 • Forskningsetiske prinsipper og problemstillinger
 • Uredelighet i forskning
 • Forskningsetiske søknader

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Samling(er)/seminar(er)

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

 • Hjemmeeksamen i gruppe over to uker
 • Muntlig presentasjon med opponentskap
 • Begge deler må være bestått

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

To interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Etter avtale med emneansvarlig

Obligatoriske arbeidskrav

Deltagelse i basisgruppe gjennom hele perioden

Læremidler

 • Polit, D. & Beck, C. (2008) Nursing Research. Generating and Assessing Evidence for Nursing Practice. Lippincott Williams & Williams.
 • NOU (2005) God forskning – bedre helse. Lov om medisinsk og helsefaglig forskning, som involverer mennesker, humant biologisk materiale og helseopplysninger (helseforskningsloven).
 • NOU: 2005:1 http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/NOUer/2005/NOU-2005-01.html?id=389605
 • Regionale etiske komiteer http://www.etikkom.no/
 • Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste. http://www.nsd.uib.no