Kvalitative og kvantitative design og metoder
2008-2009 - SPL4191 - 15sp

Forutsetter bestått

 • SPL4081 Kunnskapssyn, læringssyn og fagutvikling
 • SPL4091 Sykepleievitenskapelig grunnlagstenkning
 • SPL4101 Etisk og juridisk ansvarlighet i kvalitetsutvikling
 • SPL4161 Etisk filosofi
 • SPL4111 Innføring i krav til systematisk kvalitetsutvikling og vitenskapelig arbeid
 • SPL4171 Vitenskapsteori og forskningsbasert kunnskap i klinisk sykepleie

Forventet læringsutbytte

Etter gjennomført emne forventes det at studenten skal:

 • Kunne beskrive og kontrastere ulike kvalitative og kvantitative design med hensyn til hensikt og mål, datainnsamlings- og analysemetoder
 • Kunne utarbeide og kritisk granske instrumenter for datainnsamling/intervjuguider
 • Ha fordypningskunnskap om deskriptiv og analytisk statistikk samt kjennskap til dataprogrammer for statistisk bearbeiding
 • Kunne gjennomføre et kvalitativt forskningsintervju og analysere transkribert tekst i relasjon til valgt metode
 • Kunne forklare og vurdere validitet og reliabilitet i kvantitative studier og troverdighet i kvalitative studier
 • Kunne utarbeide en forskningsprotokoll

Emnets temaer

 • Forskningsprosessen
 • Prosjektplanlegging
 • Kvantitative metoder; f.eks RCT-, kvasieksperimentelle-, tverrsnitts-, cohort studier, samt parametriske og ikke - parametriske analysemetoder
 • Kvalitative metoder; f.eks fenomenologi, hermeneutikk, fenomenografi, grounded theory og innholdsanalyse
 • Prinsipper for deltagerorientert forskning
 • Ulike former for datainnsamlingsmetoder; f.eks intervju, observasjon, spørreskjemaer osv.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Samling(er)/seminar(er)

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

 • 2 hjemmeeksamener
  • en gruppeeksamen over 12 uker
  • en individuell over 6 timer
 • Begge må være bestått

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

En ekstern og en intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Etter avtale med emneansvarlig

Obligatoriske arbeidskrav

 • Deltagelse i seminarer
 • Gruppeveiledning på hjemmeeksamen

Læremidler

 • Polit, D. & Beck, C. (2008) Nursing research. Generating and Assessing Evidence for Nursing Practice. Lippincott Williams & Williams
 • Kvale, S. (1997) Den kvalitative forskningsintervju. Oslo: Ad notam Gyldendal
 • Streubert Speziale, H.J. & Carpenter, D.R. (2007) Qualitative research in nursing. Advancing the Humanistic Imperative. Philadelphia: Lippincott Willams & Wilkins. (473 s)