Masteroppgave i klinisk sykepleie
2008-2009 - SPL4911 - 30sp

Forutsetter bestått

Bestått alle foranliggende emner

Forventet læringsutbytte

Etter gjennomført emne forventes det at studenten:

 • Viser evne til kritisk og systematisk identifisere problemstillinger for valgt klinisk fordypningsområde
 • Viser evne til å kritisk, selvstendig og kreativt å planlegge samt med adekvate metoder gjennomføre et selvstendig arbeid
 • Viser evne til å kritisk og systematisk integrere teori og empiri, håndtere komplekse undersøkelsesresultater og presentere dem på en pedagogisk og leservennlig måte
 • Bidrar til kunnskapsutvikling innenfor valgt klinisk fordypningsområde
 • Viser evne til kritisk og konstruktivt å granske, vurdere og diskutere egen og andres masteroppgaver.

Emnets temaer

Valgfritt av relevans for satsningsområdet klinisk sykepleie, koblet til ett av seksjonens fordypningsområder:

 • utdanningskvalitet
 • kvalitet i sykepleiehandlinger
 • helse i dagliglivet

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Gruppeveiledning
Seminarer

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

 • Hjemmeeksamen
 • Muntlig, individuelt, med opponentskap og respondentskap

  Hjemmeeksamen, individuelt eller i gruppe bestående av max 2 studenter. Dersom oppgaven skrives i gruppe, skal det gå klart frem hvilke deler av avhandlingen hver av studentene har hatt hovedansvaret for. Samtidig må begge studentene i gruppen stå inne for og kunne forsvare hele innholdet i avhandlingen, samt opponere på en annen avhandling. Skriftlig oppgave vil få en foreløpig bokstavkarakter. Etter individuell muntlig høring vil skriftlig karakter kunne justeres med inntil én bokstavkarakter. Både skriftlig og muntlig må være bestått for at endelig karakter blir gitt. Studenter som ikke består skriftlig oppgave, får ikke gå opp til muntlig høring.

Masteroppgavens omfang:
1) Monografisk avhandling 28000 ord (+/- 10%)
2) Velges artikkelform skal oppgaven omfatte minimum én artikkel som møter kravene til publisering i anerkjent vitenskapelig tidsskrift av relevans for sykepleie.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

En ekstern og en intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Etter avtale med emneansvarlig

Obligatoriske arbeidskrav

 • Deltagelse i seminarer gjennom hele perioden
 • Individuell veiledning
 • Prosjektplan for masteroppgaven, inklusive forskningsetiske søknader (REK, NSD)

Læremidler

 • Polit D. & Beck C. (2007). Nursing Research. Generating and Assessing Evidence for Nursing Practice. Lippincott Williams & Williams.
 • Dalland O. (2007). Metode og oppgave - skriving for studenter. Oslo: Gyldendal Akademisk.
 • Retningslinjer for oppgaveskriving ved HIG: http://www.hig.no/biblioteket/oppgaveskriving