Selvrefleksivitet som grunnlag for relasjonskompetanse i veiledning
2008-2009 - VIU8301 - 15sp

Forutsetter bestått

 • VIU8281 Grunnlagsforståelse i veiledning
 • VIU8291 Arbeidsmåter i veiledning

Anbefalt forkunnskap

 • VIU8281 Grunnlagsforståelse i veiledning
 • VIU8291 Arbeidsmåter i veiledning

Forventet læringsutbytte

Etter endt emne skal studenten:

 • ha økt selvrefleksjon i relasjonsarbeid
 • ha erfaring med gruppedynamikk, teambygging og konflikthåndtering
 • styrke refleksjon over handling med veiledning som kontekst

Emnets temaer

 • Ulike tilnærminger gjennom forståelse av seg selv tuftet på kropp, kultur og kjønn
 • Gruppedynamikk, teambygging og konflikthåndtering
 • Kunnskapsforståelse - "Den reflekterte praktiker"

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Nettstøttet læring
Obligatoriske oppgaver
Oppgaveløsning
Praksis
Refleksjon
Samling(er)/seminar(er)
Veiledning
Annet

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, annet (se tekstfelt)

Vurderingsformer

Refleksjonsbasert hjemmeoppgave

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

2 interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Bearbeiding og mulighet for ny innlevering

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Alle

Obligatoriske arbeidskrav

 • 2 praksislogger
 • 1 litteraturlogg
 • 3 logger etter undervisning/veiledning
 • Personlig læreplan

Læremidler

Alle