Veiledning i ulike kontekster
2008-2009 - VIU8311 - 15sp

Forutsetter bestått

 • VIU8281Grunnlagsforståelse i veiledning
 • VIU8291 Arbeidsmåter i veiledning
 • VIU8301 Selvrefleksivitet som grunnlag for relasjonskompetanse i veiledning

Anbefalt forkunnskap

 • VIU8281Grunnlagsforståelse i veiledning
 • VIU8291 Arbeidsmåter i veiledning
 • VIU8301 Selvrefleksivitet som grunnlag for relasjonskompetanse i veiledning

Forventet læringsutbytte

Etter endt emne skal studenten ha erfaring med veiledning i ulike kontekster: på individ-, gruppe-, organisasjons- og samfunnsnivå

Emnets temaer

 • Samtale i terapi, vitenskap og veiledning
 • Dialogen i et internasjonalt perspektiv
 • Ledelsesbasert coaching
 • Veiledning i organisasjon og samfunn

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Nettstøttet læring
Obligatoriske oppgaver
Oppgaveløsning
Praksis
Refleksjon
Samling(er)/seminar(er)
Veiledning
Annet

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, annet (se tekstfelt)
Muntlig, individuelt

Vurderingsformer

 • Hjemmeeksamen som fordypningsoppgave (selvalgt problemstilling)
 • Muntlig høring

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

2 interne og 1 ekstern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Mulighet for bearbeidelse og ny innlevering

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Alle

Obligatoriske arbeidskrav

 • 3 praksislogger
 • 1 litteraturlogg
 • 2 logger etterundervisning/veiledning

Læremidler

Alle