Veiledet praksis i medisin inkludert hospitering i føde/barselavd. - studieenhet 2
2008-2009 - VPM2002D - 15sp

Forutsetter bestått

  • PRU1002 - Praksisrettet undervisning i studieenhet 1
  • Deleksamen SPL1003 - Medikamentregning
  • VPS1002D - Veiledet praksis i sykehjem

Anbefalt forkunnskap

  • PRU2002D - Praksisrettet undervisning i studieenhet 2

All underliggende undervisning og pensumlitteratur.

Forventet læringsutbytte

I samarbeid med pasienter og med utgangspunkt i deres ressurser og tilstand lærer studenten å planlegge, gjennomføre og vurdere sykepleie til akutt og kritisk syke pasienter innen medisin. Se undervisningsplan studieenhet 2 for spesifikk målbeskrivelse og vurderingskriterier for VPM/VPK/VPP2002.

Studenten skal ha innsikt i jordmors forebyggende og helsefremmende funksjon.

Emnets temaer

Sykepleie til pasienter med medisinske lidelser.

Hospiteringspraksis på føde/barselavd.: innleggelse/mottagelse av fødekvinner med evt. ledsager, ledelse av fødsel, det nyfødte barne, barselavdelingen.

Pedagogiske metoder

Praksis
Refleksjon
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Erfaringslæring med refleksjon og veiledning indviduelt og i grupper.

Vurderingsformer

Praksisvurdering

Vurderingsformer

Egne kriterier i vurderingsskjema for VPM2002D

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Praksis vurderes av lærerveileder og kontaktpersoner i praksisfeltet

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Studenter som får ikke-bestått resultat i VPM2002D, må kontakte studieprogramansvarlig for tilrettelegging av videre studieforløp.

Obligatoriske arbeidskrav

Dokumentert tilstedeværelse i praksis.

Læremidler

Fullstendig litteraturliste i undervisningsplanen for studieenhet 2.

Erstatter

VPM2001D