Veiledet praksis i medisin - inkludert hospitering i føde/barselavd.
2008-2009 - VPM3002D - 15sp

Forutsetter bestått

  • SPL2021D - Sykdomslære
  • VPK2012 eller VPP2012

Anbefalt forkunnskap

All underliggende undervisning og pensumletteratur.

Forventet læringsutbytte

I samarbeid med pasienter og med utgangspunkt i deres ressurser og tilstand lærer studenten å planlegge, gjennomføre og vurdere sykepleie til akutt og kritisk syke pasienter innen medisin. Se undervisningsplan studieenhet 3 for spesifikk målbeskrivelse og vurderingskriterier for VPM/VPK/VPP3002D.

Studenten skal ha innsikt i jordmors forebyggende og helsefremmende funksjon.

Emnets temaer

Sykepleie til pasienter med medisinske lidelser.

Hospitering på føde-/barselavd.: innleggelse/mottagelse av fødekvinnen med evt. ledsager, ledelse av fødsel, det nyfødte barnet, barselavdelingen.

Pedagogiske metoder

Praksis
Refleksjon
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Erfaringslæring med refleksjon og veiledning individuelt og i grupper.

Vurderingsformer

Praksisvurdering

Vurderingsformer

Egne kriterier i vurderingsskjema for VPM3002D

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Praksis vurderes av lærerveileder og kontaktpersoner i praksis.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Studenter som får ikke-bestått resultat i VPM3002D, må kontakte studieprogramansvarlig for tilrettelegging av videre studieforløp.

Obligatoriske arbeidskrav

Dokumentert tilstedeværelse i praksis. Pedagogisk framlegg i gruppe i løpet av studieenhet 2.

Læremidler

Fullstendig pensumliste i undervisningsplanen.