Informasjonsgrafikk
2008-2009 - IMT1051 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Studentene har kunnskaper om informasjonsgrafikkens historie, egenskaper i et kognitivt perspektiv, samt potensiale som alternativ til tekst- eller bildebaserte grafiske representasjonsformer. Studentene har også kunnskaper om ulike sjangrer av informasjonsgrafikk og hver sjangers spesifikke muligheter og begrensninger samt potensiale for demagogisk misbruk.

Emnets temaer

- Tabelarisk og skjematisk representasjon av kvantitativ informasjon
- Informasjonsgrafikkens historie
- Diagrammer (søyle, linje, flate, sektor, Isotype, punkt, histogram, etc)
- Flytskjemaer
- Navigasjonsdiagram
- Hvordan lyve med statistikk (feilkilder, feil anvendt metode, feiltolkning)
- Kartografi, topografiske kart, tematiske kart, geografiske informasjonssystemer
- Skjematiske illustrasjoner
- Tabeller
- Utvikling av brukervennlige skjemaer og blanketter

Pedagogiske metoder

Forelesninger

Pedagogiske metoder (fritekst)

Essayskriving og/eller praktiske visualiseringsoppgaver av tabeller, diagrammer og skjemaer. Formativ-iterativ veiledning.

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Summativ karaktervurdering av essay(ene) og/eller prosjekt(ene) etter avsluttet semester.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av emnelærer og/eller ekstern sensor.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved neste gangs ordinære avvikling av emnet.

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

Bøker:
- Bigwood, Sally og Melissa Spore (2003). Presenting numbers, tables and charts. Oxford: Oxford University Press
- Huff, Darrell ([1954] 1991). How to lie with statistics. Harmondsworth: Penguin
- Nygaard, Tor (2002). Skjemavett: veileder i datafangst og skjemabruk. Oslo: Kommuneforlaget
- Tufte, Edward R. ([1983] 2001). The visual display of quantitative information. Second ed. Cheshire, Connecticut: Graphics Press

Annet:
- Informasjonsgrafikk: artikkelsamling
- Annen litteratur/artikler/notater

Supplerende opplysninger

Forelesningene i emnet er i stor grad gjesteforelesninger (ikke timeplansfestet på vanlig måte).
Emnet er kun tilgjengelig for Bachelor i mediedesign eller maksimum 25 studenter.