Typografi
2008-2009 - IMT1101 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Studentene har tilegnet seg en grunnleggende fagterminologi og grunnleggende praksiskunnskaper om typografisk design - med vektlegging på bokdesign.

Emnets temaer

Grafisk kommunikasjon: introduksjon
Manuskriptbehandling og tegnsetting
Orddeling og justering
Skriftkunnskap og detaljtypografi
Skrift- og typografihistorie
Bokens elementer og arkitektur
Ombrekking: emnestruktur kontra artefaktstruktur
Tilgangsstruktur og navigasjon
Sideutforming og komposisjon

Pedagogiske metoder

Forelesninger

Pedagogiske metoder (fritekst)

Gruppeprosjekter, med formativ-iterativ veiledning.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Ekstern og intern sensur av samtlige besvarelser

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Obligatoriske arbeidskrav

Gruppeprosjektene må være godkjent av faglærer for å kunne gå opp til eksamen.

Læremidler

Bøker:
- Rannem, Øyvin (2005). Typografi og skrift. Oslo: Abstrakt Forlag
- Vinje, Finn Erik (1998). Skriveregler (utgave 7 eller nyere; bokmål eller nynorsk). Oslo: Aschehoug

- Annet:
- Forelesninger og tavlenotater
- [Lund, Ole] (1991). Skriftprøver (28 siders utdrag, deles ut av faglærer). Oslo: Brødrene Fossum
- Annen litteratur/artikler/notater

Supplerende opplysninger

Det gis ikke karakter på de obligatoriske gruppeprosjektene. For studenter ved Bachelor i mediedesign kan imidlertid prosjektene etter eget valg inngå i den endelige mappevurderingen (med interne og eksterne sensorer) av praktiske prosjekter ved avslutning av studiets tredje og siste år.

Anbefalt støttelitteratur:
- Adobe Type Library: Reference book. OpenType edition (2004). Berkeley: Peachpit Press
- Kvern, Olav Martin og David Blatner (2007). Real world Adobe Indesign CS3. Berkeley: Peachpit Press
- Mourier, Mette og Eric (1999). Bogdesign: tilrettelægning af illustrerede bøger. København: Forlaget Grafisk Litteratur