Trykksaksproduksjon
2008-2009 - IMT1232 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

  • IMT1041 - Informasjons- og publiseringsteknologi
  • IMT1101 - Typografi

Forventet læringsutbytte

Studentene skal opparbeide grunnleggende kunnskaper om fremstilling av trykte papirmedier. De skal etter endt kurs kjenne til virkemåter og kapasiteter for utstyr brukt i førtrykk, trykk- og ferdiggjøringsprosessen, samt ha kjennskap til produksjonsprosesser og materialer med relevante egenskaper for produkter og produksjonsprosesser. De skal også kunne anvende kunnskapene til å produsere en trykksak fram til utskytning. Videre skal de beherske teorien på en slik måte at de er i stand til å gjøre en muntlig framstilling av et gitt tema.

Emnets temaer

Førtrykk:
- Digitalt materiale
- Bildebehandling
- Sideombrekking
- Optimalisering for trykk
- Digital arbeidsflyt
-Proofing (prøvetrykk)

Trykk:
- Utskytning
- Fiberretning
- Trykkformfremstilling
- Analoge og digitale trykkmetoder
Ferdiggjøring
- bokbind og ferdiggjøring
Materialer i grafisk produksjon

Pedagogiske metoder

Ekskursjoner
Forelesninger
Gruppearbeid
Lab.øvelser
Oppgaveløsning
Veiledning

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av emnelærer.

Ekstern eller annen intern sensor retter stikkprøver av besvarelsene.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Godkjent kalkulator

Obligatoriske arbeidskrav

Øvingsoppgaver (må være godkjent av faglærer)
Opp til 4 gruppearbeider

Læremidler

Bøker:

Johansson, K., P. Linndberg og R. Rydberg . (2002) Grafisk kokebok. Gan Forlag. Oslo

Diverse utdelte/oversendte materiell/notater.

Supplerende litteratur:

- Skarsbø, S.E og Aull, M (2005), Moderne trykketeknikker, Vett og viten
- Stafseng, T (2005), Digital trykksakproduksjon - infrastruktur og verktøy, Vett og viten
- Skjeggstad, L.E. (2005), Industriell bokbinding og ferdiggjøring, Vett og viten

- Annen litteratur/artikler/notater
- Terminologiliste: http://terminologi.hig.no, Sven Erik Skarsbø (red.)
- Kipphan, Helmut (ed.) (2002). Handbook of print media: Technologies and production methods. Springer-Verlag: Berlin

Erstatter

IMT1092 - Papir, trykk og ferdiggjøring