Medievitenskap
2008-2009 - IMT1281 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Studentene skal etter gjennomført emne ha opparbeidet grunnleggende kunnskaper og forståelse for sentrale deler innen medievitenskapen med hovedvekt på digitale medier. Studentene skal videre øve sine evner til refleksjon omkring medienes rolle i det moderne samfunnet. De skal også være i stand til å samle informasjon knyttet til gitte tema og anvende essay som formell uttrykksform.

Emnets temaer

- Kommunikasjonsmodeller
- Tegn, koder og tolkning
- Fortellinger og narratologi
- Konvergensbegrepet
- Krinkastingsmediene
- Multimedia
- Internett:
. ‹› infrastruktur
. ‹› genrer og metaforer
. ‹› interaktivitet
. ‹› hypertekst
. ‹› kybertekst
- Samspill mellom medier
- Remediering
- Nettverkssamfunnet

Pedagogiske metoder

Essay
Forelesninger
Obligatoriske oppgaver
Refleksjon

Vurderingsformer

Essay
Hjemmeeksamen, 24 timer

Vurderingsformer

Essay (teller 30%)
Hjemmeeksamen, 24 timer (teller 70%)
Hver av delene må bestås separat.
Individuell hjemmeeksamen.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Det vil ikke gjennomføres kontinuasjonseksamen

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Alle trykte og skrevne
men samarbeid mellom enkeltpersoner eller grupper ikke tillatt. Innleverte besvarelser må være unike og ikke bære preg av å være kopiert fra andre kilder.

Obligatoriske arbeidskrav

Alle essay og refleksjonsnotater må være godkjent

Læremidler

Gripsrud, J. (2002). Mediekultur og mediesamfunn 2. utgave, Universitetsforlaget
Fagerjord, A. (2006). Web-medier. Introduksjon til sjangre og uttrykksformer på nettet, Universitetsforlaget