IT-ledelse
2008-2009 - IMT1321 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Etter endt emne skal studenten ha kunnskap om sentrale forhold rundt organisering og styring av IT-ressursene i virksomheter. Studentene blir istand til å reflektere rundt hvordan en middels stor virksomhet bør organisere sine IT-ressurser slik at man sikrer god forretningsmessig anvendelse. Videre tilegner studentene seg et grunnlag for å evaluerere IT-strategier for større foretak, samt selv utarbeide en IT-strategi for mindre virksomheter.

Emnets temaer

  • Organisering av IT-funksjonen i virksomheter
  • IT-strategi
  • Anskaffelses - og serviceavtaler for IT-løsninger
  • Bruk av standardprogramvare kontra egenutvikling
  • Styring av IT-prosjekter
  • Etablering av IT-infrastrukturer
  • Outsourcing kontra interne IT-ressurser

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Prosjektarbeid
Refleksjon

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Deleksamner ( Tre deleksamner der alle teller like mye på sluttkarakter. Et prosjektarbeid, et essay, en skriftlig 3-timers eksamen.)

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Faglærer retter alt. Ekstern ressurs evaluerer emnets oppbygging og vurderingsform hvert 3. år

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Alle trykte og skrevne

Læremidler

Avklares senere

Erstatter

IMT3431