Digital videoproduksjon
2008-2009 - IMT1331 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal studentene kunne initiere, planlegge og gjennomføre en enkel multimedieproduksjon. De skal ha innsikt i de ulike medietypene som kan inngå i en multimedieproduksjon, ergo basiskunnskaper teoretisk og praktisk i produksjon av levende bilder, lyd og redigering samt publisering av produktet.

Studentene skal kjenne til basis fortellerteknikk og dramaturgi for å kunne ta en idé gjennom hele utviklings- og produsksjonsprosessen frem til publisering mot flere mediekanaler.

Videre skal studentene kjenne til hvilke krav som stilles til digitalisering, komprimering og distribusjon - samt kunne gjennomføre dette i sin produksjon

Emnets temaer

 • Mediekunnskap
 • Produksjonsplanlegging
 • Dramaturgi / analyse
 • Manusutvikling/skriveøvelser
 • Kameralære
 • Mikrofonlære
 • Lydlære studioteknikk
 • Redigering
 • Lyssetting
 • Digitalisering, komprimering og distribusjon
 • Radiokunnskap og programutvikling

Pedagogiske metoder

Ekskursjoner
Essay
Forelesninger
Gruppearbeid
Lab.øvelser
Obligatoriske oppgaver
Oppgaveløsning
PBL (Problem Basert Læring)
Prosjektarbeid
Refleksjon
Samling(er)/seminar(er)
Veiledning

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

 • Skriftlig eksamen, 4 timer (teller 51%)
 • Vurdering av prosjektet (teller 49%)
 • Hver av delene må bestås separat
 • Eksamensprosjektet foregår i april.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Ekstern sensor benyttes ved utarbeidelse av eksamensoppgave, løsningsforslag og/eller fasit.
Sensureres av emnelærer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon på skriftlig eksamen.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Obligatoriske arbeidskrav

 • 2-3 øvingsoppgaver
 • Et kortere feltarbeid
 • Innlevering av 1-3 skriveøvelser

For å få gå opp til eksamen må alle spesifiserte obligatoriske arbeidskrav underveis være levert til riktig tid og blitt vurdert til "godkjent".

Læremidler

Video i praksis av Jarle Leirpoll
(http://www.leirpoll.com/tv/vip/)

The Tools of scerenwriting (D. Howard/E. Mabley)
ISBN: 978-0312119089
St. Martin's Griffin

Erstatter

IMT1071 Multimedieproduksjon

Supplerende opplysninger

Det må påregnes relativt stor arbeidsbelastning i faget.