Førtrykksteknologi
2008-2009 - IMT1341 - 5sp

Anbefalt forkunnskap

IMT1041 Informasjons- og publiseringsteknologi

Forventet læringsutbytte

Studentene skal opparbeide grunnleggende kunnskaper om fremstilling av informasjon og klargjøring for trykk. De skal etter endt emne kjenne til virkemåter og kapasiteter for utstyr brukt i førtrykksprosessen, samt ha kjennskap til produksjonsprosesser og materialer med relevante egenskaper for produkter og produksjonsprosesser. De skal også kunne anvende kunnskapene til å produsere en trykksak fram til utskytning. Videre skal de beherske teorien på en slik måte at de er i stand til å gjøre en muntlig framstilling av et gitt tema.

Emnets temaer

  • Digitalt materiale
  • Bildebehandling
  • Sideombrekking
  • Optimalisering for trykk
  • Digital arbeidsflyt
  • Proofing (prøvetrykk)

Pedagogiske metoder

Ekskursjoner
Forelesninger
Gruppearbeid
Lab.øvelser
Oppgaveløsning
Veiledning

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

To interne sensorer.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Godkjent kalkulator.

Obligatoriske arbeidskrav

Øvingsoppgaver (må være godkjent av faglærer).
Opp til 3 gruppearbeider.

Læremidler

Bøker:

Johansson, K., P. Linndberg og R. Rydberg . (2002) Grafisk kokebok. Gan Forlag. Oslo
Diverse utdelte/oversendte materiell/notater.
Notater fra forelesninger

Supplerende litteratur:

- Kipphan, Helmut (ed.) (2002). Handbook of print media: Technologies and production methods. Springer-Verlag: Berlin
- Stafseng, T (2005), Digital trykksakproduksjon - infrastruktur og verktøy, Vett og viten
- Annen litteratur/artikler/notater
- Terminologiliste: http://terminologi.hig.no, Sven Erik Skarsbø (red.)