Mediehistorie og tekstteori
2008-2009 - IMT2352 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Studentene skal gjøre seg kjent med mediehistorien i et bredt samfunnsmessig perspektiv (hovedvekten er lagt på den mediehistoriske utviklingen i Norge). Studentene skal også lære å kjenne typiske strukturer og sjangrer i vår tids digitale medier, og etablere et kritisk forhold til gjengs begrepsbruk knyttet til moderne informasjonsteknologi og digitale medier.

Emnets temaer

Språk, tekst og sjanger
Publisering og digitalisering i et kommunikasjonsperspektiv
Attenhundretallets medieinnovasjoner (og forutsetninger for medieutviklingen)
Nittenhundretallets medieutvikling
Konvergens og divergens
Strukturer og sjangrer i analoge og digitale medier
Den digitallitterære institusjonen
Hypertekstualitet
Interaktivitet
Multimedialitet

Pedagogiske metoder

Forelesninger

Pedagogiske metoder (fritekst)

Skriving av to essay med formativ-iterativ veiledning.

Vurderingsformer

Essay
Skriftlig eksamen, 3 timer

Vurderingsformer

Essay (teller 45%)
Skriftlig eksamen, 3 timer (teller 55%)
Summativ karaktervurdering av to essay etter avsluttet semester.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av emnelærer.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon på skriftlig eksamen.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

Bøker:
- Bastiansen, Henrik G. og Hans Fredrik Dahl (2003; eller nyere utgave). Norsk mediehistorie. Oslo: Universitetsforlaget (i utdrag)
- Schwebs, Ture og Hildegunn Otnes (2001). Tekst.no: strukturer og sjangrer i digitale medier. Oslo: Landslaget for norskundervisning / Cappelen Akademisk Forlag
- Eriksen, Trond Berg (1987) ;Budbringerens overtak. Oslo: Universitetsforlaget (i utdrag)
- Schwebs, Ture m.fl (2007); Media i samfunnet. Oslo: Samlaget (i utdrag)

Annet:
- Annen litteratur/artikler/notater

Støttelitteratur:
- Hannemyr, Gisle (2005). Hva er internett. Oslo: Universitetsforlaget

Supplerende opplysninger

Emnet er kun tilgjengelig for Bachelor i mediedesign (og som valgfag for et begrenset antall studenter) for Bachelor i mediemanagement.