Datakommunikasjon og nettverkssikkerhet
2008-2009 - IMT2431 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

 • IMT1031-Grunnleggende programmering
 • REA1101- Matematikk for informatikkfag

Forventet læringsutbytte

Etter fullført emne skal studentene:
- kunne de mest brukte standarder og protokoller for datakommunikasjon
- forstå prinsippene for sikkerhet i distribuerte systemer

Emnets temaer

 • Grunnleggende om datanettverk
 • Applikasjonsnivået (HTTP, SMTP, DNS)
 • Transportnivået (TCP, UDP)
 • Nettverksnivået (IP, ICMP, routing)
 • Datalink og fysisk nivået (Ethernet, MAC, ARP)
 • Anvendt kryptografi
 • Generelt om nettverkssikkerhet
 • Autentisering i nettverk (Kerberos, PKI)
 • Brannmurer
 • Nettverksinntrengningsdeteksjonssystem
 • VPN (IPsec, SSH)

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Lab.øvelser
Oppgaveløsning
Prosjektarbeid

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Totalvurdering bestående av 100 poeng hvorav 33 poeng kan oppnåes på midtveiseksamen (skriftlig 2-timers eksamen), 34 poeng på prosjektarbeide og 33 poeng på avsluttende eksamen (2-timers skriftlig eksamen). Omregning fra 100-poengskala til A-F-skala skjer i henhold til anbefalt omregningstabell, men emneansvarlig kan i spesielle tilfeller gjøre små justeringer av grenser for å sikre overenstemmelse med de kvalitative beskrivelsene på A-F-skalaen

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)
Annen intern sensor benyttes ved utarbeidelse av eksamensoppgave, løsningsforslag og/eller fasit.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Hele emnet må tas på nytt.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

Kurose, J. and Ross, K. W. (2007): Computer Networking: A Top-Down Approach, fourth edition. Addison-Wesley

Utdelte artikler.

Erstatter

IMT3371