Objektorientert systemutvikling
2008-2009 - IMT3102 - 10sp

Forutsetter bestått

  • IMT2243 - Systemutvikling

Forventet læringsutbytte

Studentene oppnår kunnskaper om smidig systemutvikling. De blir i stand til å gjennomføre analyse og design basert på objektorientert modellering i modelleringsspråket UML. Videre skal de også kunne anvende Patterns ved design av programvare og foreta arkitekturvurderinger ved utvikling av programvare.

Emnets temaer

  • Smidige systemutviklingsprosesser
  • Objektorientert analyse
  • Objektorientert design
  • Modellering i UML
  • Patterns (mønstre) for arkitektur og design
  • Programvarearkitektur (Lagdelingsarkitektur, Service Oriented Architecture og Model Driven Architecture)
  • Bruk av utviklingsverktøy

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Prosjektarbeid
Refleksjon
Veiledning

Vurderingsformer

Mappevurdering (utfyllende opplysning i tekstfelt)

Vurderingsformer

Mappevurdering
I emnet inngår tre gruppearbeider (delleveranser i et prosjektarbeid) og tre individuelle innleveringer. Presentasjonsmappa som gir grunnlag for sensur skal bestå av fire av disse arbeidene. Emnelærer bestemmer et individuelt og et gruppearbeid, og studenten velger selv et individuelt og et gruppearbeid. Endelig karakter settes av emneansvarlig utfra en helhetsvurdering.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emnelærer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Hele emnet må tas på nytt.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

Applying UML and Patterns, Craig Larman, nyeste tilgjengelig utgave

+ En lærebok innen patterns/arkitektur som avklares ved studiestart

+ En artikkelsamling