Programutvikling
2008-2009 - IMT3281 - 10sp

Forutsetter bestått

  • IMT1031 - Grunnleggende programmering
  • IMT1082 - Objekt-orientert programmering

Anbefalt forkunnskap

  • IMT2021 - Algoritmiske metoder

Forventet læringsutbytte

Studentene skal ha ferdigheter i og en forståelse av hvordan større flertråds vindusbaserte programsystemer bygges opp ved hjelp av moduler og ferdige klassebiblioteker.
Studenten skal ha en inngående forståelse for bruk og konstruksjon av klassebiblioteker for å forenkle og modulisere komplekse systemer.
Studenten skal kunne grunnleggende distribuert programmering.
Etter endt kurs skal studentene ha gode praktiske ferdigheter innen programmering.

Emnets temaer

Bruk av klassebiblioteker
Flertrådsprogrammering
Vindusprogrammering
Distribuert programmering
JDBC
XML

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Lab.øvelser
Prosjektarbeid

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

  • Skriftlig eksamen, 4 timer (teller 45%, karakter A-F)
  • Vurdering av ett større prosjekt (teller 45%, karakter A-F)
  • 1 prosjekt som teller 10 % (karakter bestått/ikke bestått)

Skriftlig eksamen må være bestått for å få bestått i emnet som helhet.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon på skriftlig eksamen.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Alle trykte og skrevne

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

Java How to Program, Sixth Edition, Deitel/Deitel, Prentice Hall, 2005