Digitale medieproduksjonssystemer
2008-2009 - IMT3531 - 10sp

Forutsetter bestått

IMT 1331 Digital videoproduksjon

IMT2501 Medieproduksjon for events

Forventet læringsutbytte

Etter fullført emne skal studentene beherske bruk av medieelementer og produksjoner i videomediert kommunikasjon samt i sammenheng med dynamiske publiseringer. De skal i stor grad selvstendig kunne planlegge og gjennomføre multimedieproduksjoner fra start til mål.

Emnets temaer

  • Streaming, publisering on demand
  • Produksjon av DVD
  • Videomediert kommunikasjon
  • Flerkamera produksjoner
  • Flerkanals lyd
  • Prosjektledelse

Pedagogiske metoder

Ekskursjoner
Forelesninger
Gruppearbeid
Lab.øvelser
Obligatoriske oppgaver
Praksis
Prosjektarbeid
Refleksjon
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Det gjennomføres en studietur i tilknytning til emnet

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

  • Skriftlig eksamen teller 40%
  • Vurdering av prosjekter teller 60%.
    Begge deler må være bestått.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor, ekstern sensor brukes til utforming av eksamensoppgave samt sensorveiledning.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Kun kontinuasjon på skriftlig eksamen.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske øvinger samt milepæler underveis i prosjektet må være levert til riktig tid og bli godkjent for å få tilgang til eksamen.

Læremidler

Digital multimedia by Nigel Chapman og Jenny Chapman.
ISBN: 0-470-85890-7
Paperback xix+679 pages
John Wiley & Sons, February 2004
(http://www.macavon.org/digitalmultimedia/index.php)