Flermediale produksjonssystemer
2008-2009 - IMT4371 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Etter fullført emne skal studentene ha innsikt i komponenter og systemløsninger som benyttes i gjennomføring av produksjoner hvor publiseringen skjer i flere medieformer og distribueres i ulike nettbaserte mediekanaler. De skal kunne avklare hvilke krav og behov som stilles til verktøy og system i konkrete flermediale produksjonsprosjekter, de skal kunne utrede alternative løsninger for slike prosjekter, og de skal kunne anbefale konkrete systemløsninger basert på en sammenlikning og vurdering av de ulike alternativene. De skal ha erfaring fra planlegging, gjennomføring og evaluering av en konkret flermedial produksjon.

Emnets temaer

  • Publiseringssystemer
  • Arbeidsflyt i flermediale produksjoner
  • Streaming, publisering on-demand og synkronisering av samtidige datastrømmer
  • Systemarkitektur og infrastruktur for flermediale produksjoner
  • Lagring og strukturering av flermedial informasjon

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Prosjektarbeid
Refleksjon
Veiledning

Vurderingsformer

Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

Prosjektvurderingen består av to deler:

  1. En midtveisrapport som skal inneholde en tjenestebeskrivelse og en produksjonsplan for den praktiske produksjonen og som skal dokumentere de tekniske løsninger som skal brukes. Rapporten skal også dokumentere de alternativer som er vurdert og tester som er gjennomført som grunnlag for valg av teknisk løsning. Karakter på midtveisrapporten teller 30% av totalkarakter.
  2. En sluttrapport som skal beskrive hvordan produksjonen ble avviklet og den valgte tekniske løsningen. Sluttrapporten skal videre reflektere over den valgte løsningen og de erfaringer som ble gjort underveis og eventuelle forbedringer eller alternative løsninger. Sluttrapporten skal også reflektere over i hvor stor grad den valgte tekniske løsningen vil kunne være gjenbrukbar i andre typer flermediale produksjoner. Karakter på sluttrapporten teller 70% av totalkarakter i emnet.

Studentene kan samarbeide om de delene av rapportene som beskriver produksjonen og den valgte løsningen, men hver student må gjøre sine analyser og refleksjoner selvstendig og individuelt.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Faglærer og intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ingen kontinuasjonseksamen gis i dette emnet.

Læremidler

Forelesningsnotater og utdelt litteratur