Information Society and Security
2008-2009 - IMT4481 - 5sp

Forventet læringsutbytte

Studentene skal primært forstå hvorfor utviklingen de siste ti årene innen IKT har ført til et meget sårbart samfunn og hva denne sårbarheten består i. De skal få nok forståelse i emnet til at de kan identifisere, vurdere verdien av og iverksette tiltak til beskyttelse av bedrifter og foretak.
Dette omfatter forståelse for:
-hvordan IKT-systemer er bygget opp og inngår i industriell produksjon, i offentlig og privat tjenesteyting, i offentlig administrasjon og i samfunnets infrastruktur
-hvorfor IKT-sytemer og administrativ infrastruktur kan beskrives som skalafrie nettverk, og hva dette har å si for sårbarhet og robusthet
klassisk pålitelighets teori, inklusivt pålitelighet av programvare og nettverk.

Emnets temaer

Innføring i begrepet risiko slik det er brukt i teknologi, forsikring og finans.
Årsaker som bidrar til øket risiko: overoptimistisk fokus på markedsvekst, manglende tallforståelse og innsikt i statistikk og sannsynlighetsregning og teoriene til Kahneman og Tversky (forankring og prospektteori).
Oppbygning og virkemåte av distribuerte IKT-systemer, herunder telekommunikasjonsteknologi og distribuert prosessering.
Klassisk pålitelighetsteori for maskinvare og programvare.
Teorien for tilfeldige (random) grafer (nettverk) og deres egenskaper med særlig vekt på egenskapene til skalafrie grafer. Sentrale begreper fra kombinatorisk kompleksitet og beregnbarhet gjennomgås.
Identifisering av skalafrie nettverk i samfunnet (tekniske, administrative og sosiale) og deres betydning for samfunnets sårbarhet.

Pedagogiske metoder

Forelesninger

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

- Audestad, J.A.: E-Bombs and E-Grenades: The vulnerability of the Computerised Society.Kompendium, utgave 1.
-Utdelte artikler

Erstatter

IMT4151 - Samfunnets sårbarhet