Digital arbeidsflyt
2008-2009 - IMT4511 - 5sp

Forventet læringsutbytte

Etter gjennomgått emne skal studentene ha dyp kunnskap om digital arbeidsflyt og bruk av Petri-nett som det teoretiske fundamentet for automatisering av arbeidsflyt. Studentene skal kjenne referansemodellen fra Workflow Management Coalition og skal kunne gjøre bruk av modellen i sine vurdering og analyser av digitale arbeidsflytsystemer. Studentene skal være i stand til å modellere og analysere digital arbeidsflyt, ha innsikt i hvordan digitale arbeidsflytssystemer kan bygges opp, og skal ha god forståelse for samspillet mellom arbeidsflytteknologi på den ene siden og forretningsprosesser og arbeidsorganisering på den andre. Studentene skal være i stand til å reflektere over eksisterende arbeidsflytteknologier og standarder og deres styrker og svakheter og over status og utfordringer for arbeidsflythåndtering i digital innholdsproduksjon.

Emnets temaer

  • Arbeidsflytteori basert på Petri-nett
  • Arbeidsflytmodellering ved hjelp av Petri-nett
  • Arbeidsflytmønstre (patterns)
  • Administrasjon og redesign av arbeidsflyt
  • Arbeidsflytanalyse
  • Referansemodell for arbeidsflytsystemer
  • Arbeidsflyt i digital innholdsproduksjon

Pedagogiske metoder

Essay
Forelesninger
Oppgaveløsning

Vurderingsformer

Essay
Skriftlig eksamen, 4 timer

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen teller 70%.
Essay teller 30%.
Hver av delen må bestås.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Ekstern sensor sensurerer stikkprøver av eksamensbesvarelser, intern sensor retter skriftlig eksamen og essay.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ingen kontinuasjon gis

Læremidler

Bøker:

  • Workflow Management: Models, Methods, and Systems, Wil van der Aalst, Kees van Hee, The MIT Press, utgave 2004 (ISBN: 0-262-72046-9)

Annet:

  • Workflow Patterns (http://is.tm.tue.nl/research/patterns/download/wfs-pat-2002.pdf), W.M.P. van der Aalst, A.H.M. ter Hofstede, B. Kiepuszewski A.P. Barros
  • Annen utdelt litteratur/artikler/notater

Supplerende opplysninger

Emnet kjøres neste gang høsten 2009.