Rettslige aspekter ved informasjonssikkerhet
2008-2009 - IMT4591 - 5sp

Forventet læringsutbytte

Etter fullført kurs skal studentene være i stand til å redegjøre for rettslige forhold som er særlig relevante for arbeidet med informasjonssikkerhet. Dette gjelder spesielt den rettslige reguleringen av forhold som har betydning for ivaretakelse av konfidensialitet, integritet, tilgjengelighet og kvalitet.

Emnets temaer

 • Allment om rettssikkerhet og informasjonsfrihet
 • Oversikt over rettslige spørsmål knyttet til systemutvikling
 • Personvern
 • Sikkerhetsloven
 • Datakriminalitet
 • Elektroniske signaturer
 • Elektronisk samhandling med forvaltningen

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Oppgaveløsning

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

 • Personopplysningsloven
 • Forskrift om behandling av personopplysninger
 • e-signaturloven
 • Forvaltningsloven
 • Forskrift om elekronisk kommunikasjon med og i forvaltningen
 • Kopi av lovtekst og forskrifter kan medbringes på eksamen, men skal være fri for andre kommentarer og tegn enn ”Jfr § ..” og andre juridiske henvisninger. Hjelpemidlene vil bli kontrollert før eksamen, og vil bli fratatt studenten dersom de inneholder annet enn juridiske kommentarer og tegn.