Brukersentrert design
2008-2009 - IMT4691 - 5sp

Forventet læringsutbytte

Studentene skal lære å fokusere på brukerbehov når de utvikler interaktive løsninger, og de vil få kjennskap til metoder for å få dette til. Studentene skal etter gjennomført kurs kunne gjennomføre behovskartlegginger og brukskvalitetsvurderinger i forbindelse med utvikling av interaktive løsninger.

Emnets temaer

Brukskvalitet, Personas, bruksscenarier, prototyping av brukergrensesnitt, metoder for brukskvalitetsevaluering.

Pedagogiske metoder

Prosjektarbeid

Pedagogiske metoder (fritekst)

Forelesninger, Prosjektarbeid

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer (teller 60%)

Vurdering av prosjekt(er) (teller 40 %)

Begge deler må bestås.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensurering

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ingen kontinuasjon

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Læremidler

Benyon, Turner & Turner (2004): Designing Interactive Systems.

-People, Activities, Contexts, Technologies

ISBN13: 9780321116291