Databaser i elektronisk publisering
2008-2009 - IMT4821 - 5sp

Forventet læringsutbytte

Etter gjennomgått emne skal studentene ha forståelse for - og kjennskap til - oppbygging av databasebaserte publiseringssystemer. Studentene skal kunne utvikle og anvende metadata-modeller og standarder for publisering av ulike typer mediedata. Studentene skal kunne utvikle relasjonsdatabaseløsning for håndtering av metadata og skal kunne avgjøre hvorvidt et databaseskjema er normalisert. Studentene skal også kunne vurdere bruk av indekser og andre tilpasninger av databaseskjemaet for økt ytelse. Videre skal studentene kunne vurdere og analysere ulike løsninger for lagring og gjenfinning av XML-kodet data.

Emnets temaer

 • Flerlags arkitekturer
 • EER-modellering
 • Relasjonsmodeller
 • Indeksering og tuning av databaser
 • Ontologier, metadata-formater og standarder for publisering
 • Lagring og gjenfinning av XML i databaser
 • Temporale og historiske data
 • Geografiske data og lokasjonsbasert publisering

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Oppgaveløsning
Prosjektarbeid

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

 • Skriftlig eksamen (4 timer) teller 60%.
 • Vurdering av prosjekt teller 40%.
 • Hver av delene må bestås separat.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor sensurerer prosjekter, ekstern og intern sensor sensurerer skriftlig eksamen.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ingen kontinuasjonseksamen gis

Læremidler

Bøker:

 • Fundamentals of Database Systems, Elmasri & Navathe, 5th Edition, Addison Wesley, 2006

Annet:

 • Utdelt materiell og notater

Erstatter

IMT4491 - Databaser i elektronisk publisering

Supplerende opplysninger

Emnet erstatter halvparten av IMT4491.