Masteroppgave
2008-2009 - IMT4901 - 30sp

Forutsetter bestått

Alle foranliggende eksamener må være bestått.

Forventet læringsutbytte

Masteroppgaven vil demonstrere studentens evne til å gjennomføre et forskningsprosjekt etter en selvlaget plan med hensikt å fremskaffe ny kunnskap. Studenten skal demonstrere evne til å:

  • definere et signifikant problem innen fagområdet for mastergraden på en klar og selvstendig måte,
  • planlegge og gjennomføre nødvendige studier og eksperimenter,
  • kunne velge en forskningsmetodikk som passer til problemstillingen og kunne gjennomføre prosjektet i henhold til valgte metodikk
  • trekke etterprøvbare konklusjoner og anbefalinger, og
  • presentere arbeidet muntlig og skriftlig i henhold til det som ansees som "Best Praksis" i faget.

Emnets temaer

Studenten skal arbeide med en avgrenset problemstilling innen et relevant område. Problemstillingen må gi studenten en faglig utfordring innen masterstudiets fagområde og faglige tradisjon og må godkjennes av veileder.

Pedagogiske metoder

Prosjektarbeid
Samling(er)/seminar(er)
Veiledning

Vurderingsformer

Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

Vurdering av prosjekt(er) (evalueres av veileder og ekstern sensor)
Individuelt prosjektarbeid med formativ evaluering gjennom muntlig presentasjon og "peer review". Endelig karakter settes utfra masteravhandlingen.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Ekstern sensor og veileder karaktersetter alle besvarelser

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

En masteroppgave kan ikke revideres og leveres inn på nytt.

Obligatoriske arbeidskrav

Studenten må levere et utkast til rapport etter ca 3 måneder. Utkastet skal sannsynliggjøre at oppgaven kan gjennomføres i henhold til plan, evt. utdype nødvendige endringer i planen for at forskningsaktiviteten skal få en vellykket utfall. Rapporten skal godkjennes av veileder. Masteroppgaven skal forsvares i en muntlig presentasjon der en medstudent er opponent. Studenten må selv være opponent for én medstudent og må møte i minst fire andre medstudenters muntlige presentasjoner.