Geografisk informasjonsteknologi for medieteknikk
2008-2009 - GEO5001 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

  • XML-kjennskap tilsvarende 5 stp
  • Database-kjennskap tilsvarende 5 stp
  • Programmering tilsvarende 5 stp
  • Web-publisering tilsvarende 10 stp

Forventet læringsutbytte

Etter å ha gjennomgått emnet skal studentene forstå for hvordan den geografiske virkeligheten kan representeres i digital form i en datamaskin og skal ha kunnskap om formater, standarder og teknologier for å knytte sammen web-baserte applikasjoner og geografiske informasjonssystemer. Studentene skal også ha erfaring i å utvikle og tilrettelegge web-baserte løsninger der geografisk informasjon spiller en vesentlig rolle. Studentene skal være kjent med og kunne gjøre praktisk bruk av resultater fra sentrale forskningsprosjekter innen dette feltet.

Emnets temaer

  • Innføring i geografisk informasjonsteknologi tilsvarende GEO1151 GIS Intro I
  • Geografiske koordinatsystemer, georeferanser og geotagging
  • Håndtering av tid og historiske stedsdata
  • Geografisk informasjon i XML (KML og GML)
  • Teknologier og metoder for håndtering av geografisk informasjon på web (bl.a. WMS, WFS, SVG)
  • Bruk av geografisk informasjon i webapplikasjoner og webtjenester
  • Lokasjonsbaserte tjenester

Pedagogiske metoder

Prosjektarbeid
Samling(er)/seminar(er)
Veiledning

Vurderingsformer

Muntlig, individuelt
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

Karakteren settes etter helhetsvurdering av prosjektarbeid (gruppearbeid) og individuell, muntlig utspørring.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ingen kontinuasjonseksamen gis

Obligatoriske arbeidskrav

Muntlig fremlegg (må være godkjent av faglærer). Studentene gis i oppgave å presentere deler av pensum.

Læremidler

Bøker:

  • Longley et al, 2005: Geographic Information Systems and Science. Wiley, ISBN0-470-87001-X
  • Peng/Tsou, 2003: Internet GIS. Wiley. ISBN 0-471-35923-8
  • Lake, 2004: GML – Geography Markup Language, foundation for the geoWeb. Wiley. ISBN 0-470-87154-7

Annet:

  • Utdelte forskningsartikler